Редакційний штат

Персональний склад Редакційної ради електронного видання наукового журналу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС «Клінічна та профілактична медицина»

 1. Дячук Дмитро Дмитрович, директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, доктор медичних наук, старший науковий співробітник (голова);
 2. Коломоєць Михайло Юрійович, заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (заступник голови);
 3. Вдовиченко Юрій Петрович, перший проректор і професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії ім. П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України (за згодою);
 4. Гриценко Володимир Ілліч, директор ДУ «Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України», професор, член-кореспондент НАН України (за згодою);
 5. Грузєва Тетяна Степанівна, завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я НМУ ім. акад. О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор (за згодою);
 6. Коваленко Володимир Миколайович, директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН України», доктор медичних наук, професор, Віце-президент НАМН України, академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України (за згодою);
 7. Князевич Василь Михайлович, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України, доктор медичних наук (за згодою);
 8. Кузнєцова Світлана Михайлівна, завідувач відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України (за згодою);
 9. Лазоришинець Василь Васильович, директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова» НАМН України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України (за згодою);
 10. Нетяженко Василь Захарович, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 НМУ ім. акад. О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України (за згодою);
 11. Пархоменко Олександр Миколайович, завідувач наукового відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України (за згодою);
 12. Страфун Сергій Семенович, заступник директора з наукової роботи ДУ « Інститут травматології і ортопедії НАМН України», доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (за згодою);
 13. Усенко Олександр Юрійович, директор ДУ «Інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України», доктор медичних наук, професор (за згодою);
 14. Файнзільберг Леонід Соломонович, головний науковий співробітник ДУ «Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України», доктор технічних наук, професор (за згодою);
 15. Ященко Юрій Борисович, завідувач наукового відділу організації медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, доктор медичних наук, професор;
 16. Геринг Евальд, заступник керівника ортопедо-травматологічної клініки Ганноверського університету (Німеччина), доктор медичних наук, професор (за згодою);

Персональний склад Редакційної колегії наукового журналу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС «Клінічна та профілактична медицина»

 1. Дячук Дмитро Дмитрович, директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, Заслужений лікар України – головний редактор;
 2. Коломоєць Михайло Юрійович, заступник директора з наукової роботи ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України – заступник головного редактора;
 3. Ященко Юрій Борисович, завідувач наукового відділу організації медичної допомоги, доктор медичних наук, професор – заступник головного редактора;
 4. Кондратюк Наталія Юріївна, науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги - відповідальний секретар;
 5. Бойко Ігор Васильович, завідувач наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук;
 6. Бойко Микола Іванович , головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, професор;
 7. Дзізінська Олена Олександрівна, учений секретар ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, кандидат медичних наук;
 8. Грузєва Тетяна Степанівна, головний науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги, доктор медичних наук, професор;
 9. Зюков Олег Леонідович, головний лікар, заступник директора з клінічної роботи, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України;
 10. Коваленко Ольга Євгеніївна, головний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, професор;
 11. Кравченко Анатолій Миколайович, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, доцент, Заслужений лікар України;
 12. Курик Олена Георгіївна, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, доцент;
 13. Мороз Галина Зотівна, головний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України;
 14. Черній Володимир Ілліч, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України.
 15. Гладкевич Анатолій Володимирович, старший дослідник університетського медичного центру Гронінгенського університету (Нідерланди), доктор медичних наук (за згодою);
 16. Снєжицький Віктор Олександрович, ректор Гродненського державного медичного університету (Республіка Білорусь), доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН Білорусі (за згодою).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДАКЦІЙНУ КОЛЕГІЮ

Персональний склад редколегії журналу, її головний редактор, заступники головного редактора та відповідальний секретар затверджуються вченою радою Центру за поданням заступника директора з наукової роботи.

Члени редколегії мають наукові ступені доктора наук, доктора філософії, кандидата наук з відповідних галузей науки.

Редколегія журналу визначає перспективні напрями діяльності, тематичну структуру журналу, вимоги до матеріалів, що подаються до друку.

Список членів редколегії вказується на контртитулі журналу та на відповідній сторінці веб-сайту журналу.

Редколегія очолюється головним редактором і здійснює загальне наукове керівництво журналом.

Члени редколегії беруть участь в обговоренні змісту кожного випуску журналу, мають право регламентувати графік та черговість друку матеріалів.

Члени редколегії залучаються до рецензування та редагування поданих до публікації статей. Якщо в рецензії на рукопис статті є рекомендації щодо необхідності його доопрацювання, матеріал повертається автору (авторам) з відповідними зауваженнями та висновками.

За наявності  негативної рецензії редколегія має право відмовити автору (авторам) в публікації, надавши йому (їм) мотивований висновок без інформації про особу рецензента.

У разі необхідності рішення про доцільність (недоцільність) публікації приймається редколегією колегіально.

Редколегії належить авторське право на складання випусків.

Редколегія подає підготовлений зміст номеру  на розгляд вченої ради Центру.

Після схвалення вченою радою Центру змісту підготовленого до видання номера (випуска) журналу формується оригінал-макет і передається редакційно-технічній групі для остаточного форматування, верстки, розміщення на веб-сайті журналу та для направлення до типографії.

Формою роботи редколегії є засідання, які проводяться у разі виробничої необхідності, але не рідше двох разів на рік.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях редколегії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше половини членів редколегії. У разі рівного розподілу голосів голос головного редактора є вирішальним.

Рішення редколегії оформляється протоколом.

Функції головного редактора:

 • визначає загальні стратегічні завдання та наукову направленість журналу;
 • здійснює загальне керівництво роботою редколегії;
 • несе відповідальність за зміст журналу, його науковий рівень, відповідність публікацій тематиці, визначеній редколегією,  виконання вимог нормативних документів і даного Положення;
 • сприяє залученню до діяльності журналу та його редакційної ради відомих і авторитетних учених, висококваліфікованих професіоналів і фахівців;
 • ініціює створення окремих робочих груп з представників редколегії для оперативного вирішення конкретних питань.      

Головний редактор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

Заступник(и) головного редактора  координує(ють) поточну  роботу членів редколегії та залучених до видавничої діяльності Центру працівників, призначає(ють) рецензентів отриманих редколегією рукописів  статей, аналізує(ють) висновки рецензентів. Заступники головного редактора разом з відповідальним секретарем забезпечують координацію робіт з  редагування статей, комплектації випусків журналу та їх видання.

Функції відповідального секретаря:

 • бере участь у координації діяльності редколегії, контролює надходження і обробку поданих матеріалів;
 • контролює реєстрацію рукописів статей, слідкує за дотриманням вимог до оформлення статей;
 • контролює своєчасне направлення текстів статей (лекцій) на рецензію особам, призначеним заступником головного редактора рецензентами для конкретної статті (лекції), контролює дотримання термінів рецензування статей;
 • контролює здійснення провідним редактором наукового відділу організації медичної допомоги  листування з авторами та рецензентами;
 • формує зміст  випусків (номері) журналу, визначає оптимальні терміни  для створення оригінал-макету журналу,  контролює подання відповідних матеріалів для розміщення на  веб-сайті журналу та до типографії;
 • контролює здійснення розсилки журналу та звітність перед Книжковою палатою України.

Редколегія проводить політику, спрямовану на входження журналу до міжнародних та вітчизняних наукометричних баз.