Редакційний штат

Персональний склад Редакційної ради електронного видання наукового журналу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС «Клінічна та профілактична медицина»

 1. Дячук Дмитро Дмитрович – Заслужений лікар України, доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України, директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (голова)
 2. Вдовиченко Юрій Петрович – Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, перший проректор і професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії ім. П.Л. Шупика
 3. Гриценко Володимир Ілліч – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор ДУ «Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України»
 4. Грузєва Тетяна Степанівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ ім. акад. О.О. Богомольця
 5. Коваленко Володимир Миколайович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Віце-президент НАМН України, директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
 6. Князевич Василь Михайлович – доктор медичних наук, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президенті України
 7. Кузнєцова Світлана Михайлівна – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
 8. Лазоришинець Василь Васильович – Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»
 9. Нетяженко Василь Захарович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 НМУ ім. акад. О.О. Богомольця
 10. Пархоменко Олександр Миколайович – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач наукового відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
 11. Страфун Сергій Семенович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут травматології і ортопедії НАМН України»
 12. Усенко Олександр Юрійович – Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор ДУ «Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», завідувач кафедри хірургії та трансплантології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
 13. Файнзільберг Леонід Соломонович - доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ДУ «Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України»
 14. Ященко Юрій Борисович – доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 15. Геринг Евальд – доктор медичних наук, професор, заступник керівника ортопедо-травматологічної клініки Ганноверського університету (Німеччина)

 

Персональний склад Редакційної колегії наукового журналу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС «Клінічна та профілактична медицина»

 1. Бевзенко Тетяна Борисівна, доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук
 2. Буряк Олександр Григорович, доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», кандидат медичних наук, доцент
 3. Вежновець Тетяна Андріївна, доцент кафедра менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук
 4. Гандзюк Володимир Андрійович, старший науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, кандидат медичних наук
 5. Гладкевич Анатолій Володимирович, старший дослідник університетського медичного центру Гронінгенського університету (Нідерланди), доктор медичних наук
 6. Головко Сергій Вікторович, начальник клініки урології Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», головний уролог Міністерства оборони України, професор кафедри урологіі Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор
 7. Грузєва Тетяна Степанівна, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, академік АН ВО України
 8. Зюков Олег Леонідович, головний лікар, заступник директора з клінічної роботи Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, доктор медичних наук, професор
 9. Кобиляк Назарій Миколайович, асистент кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, кандидат медичних наук
 10. Курик Олена Георгіївна, головний науковий співробітник Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, доктор медичних наук, професор
 11. Мельник Володимир Степанович, декан медичного факультету № 1, професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, профессор
 12. Павлюкович Наталія Дмитрівна, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», кандидат медичних наук, доцент
 13. Снєжицький Віктор Олександрович, ректор Гродненського державного медичного університету (Республіка Білорусь), доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН Білорусі

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДАКЦІЙНУ КОЛЕГІЮ

Персональний склад редколегії журналу, її головний редактор, заступники головного редактора та відповідальний секретар затверджуються вченою радою Центру за поданням заступника директора з наукової роботи.

Члени редколегії мають наукові ступені доктора наук, доктора філософії, кандидата наук з відповідних галузей науки.

Редколегія журналу визначає перспективні напрями діяльності, тематичну структуру журналу, вимоги до матеріалів, що подаються до друку.

Список членів редколегії вказується на контртитулі журналу та на відповідній сторінці веб-сайту журналу.

Редколегія очолюється головним редактором і здійснює загальне наукове керівництво журналом.

Члени редколегії беруть участь в обговоренні змісту кожного випуску журналу, мають право регламентувати графік та черговість друку матеріалів.

Члени редколегії залучаються до рецензування та редагування поданих до публікації статей. Якщо в рецензії на рукопис статті є рекомендації щодо необхідності його доопрацювання, матеріал повертається автору (авторам) з відповідними зауваженнями та висновками.

За наявності  негативної рецензії редколегія має право відмовити автору (авторам) в публікації, надавши йому (їм) мотивований висновок без інформації про особу рецензента.

У разі необхідності рішення про доцільність (недоцільність) публікації приймається редколегією колегіально.

Редколегії належить авторське право на складання випусків.

Редколегія подає підготовлений зміст номеру  на розгляд вченої ради Центру.

Після схвалення вченою радою Центру змісту підготовленого до видання номера (випуска) журналу формується оригінал-макет і передається редакційно-технічній групі для остаточного форматування, верстки, розміщення на веб-сайті журналу та для направлення до типографії.

Формою роботи редколегії є засідання, які проводяться у разі виробничої необхідності, але не рідше двох разів на рік.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях редколегії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше половини членів редколегії. У разі рівного розподілу голосів голос головного редактора є вирішальним.

Рішення редколегії оформляється протоколом.

Функції головного редактора:

 • визначає загальні стратегічні завдання та наукову направленість журналу;
 • здійснює загальне керівництво роботою редколегії;
 • несе відповідальність за зміст журналу, його науковий рівень, відповідність публікацій тематиці, визначеній редколегією,  виконання вимог нормативних документів і даного Положення;
 • сприяє залученню до діяльності журналу та його редакційної ради відомих і авторитетних учених, висококваліфікованих професіоналів і фахівців;
 • ініціює створення окремих робочих груп з представників редколегії для оперативного вирішення конкретних питань.      

Головний редактор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

Заступник(и) головного редактора  координує(ють) поточну  роботу членів редколегії та залучених до видавничої діяльності Центру працівників, призначає(ють) рецензентів отриманих редколегією рукописів  статей, аналізує(ють) висновки рецензентів. Заступники головного редактора разом з відповідальним секретарем забезпечують координацію робіт з  редагування статей, комплектації випусків журналу та їх видання.

Функції відповідального секретаря:

 • бере участь у координації діяльності редколегії, контролює надходження і обробку поданих матеріалів;
 • контролює реєстрацію рукописів статей, слідкує за дотриманням вимог до оформлення статей;
 • контролює своєчасне направлення текстів статей (лекцій) на рецензію особам, призначеним заступником головного редактора рецензентами для конкретної статті (лекції), контролює дотримання термінів рецензування статей;
 • контролює здійснення провідним редактором наукового відділу організації медичної допомоги  листування з авторами та рецензентами;
 • формує зміст  випусків (номері) журналу, визначає оптимальні терміни  для створення оригінал-макету журналу,  контролює подання відповідних матеріалів для розміщення на  веб-сайті журналу та до типографії;
 • контролює здійснення розсилки журналу та звітність перед Книжковою палатою України.

Редколегія проводить політику, спрямовану на входження журналу до міжнародних та вітчизняних наукометричних баз.