Подання
Для того, щоб мати можливість подавати рукописи до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів, необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги для авторів на публікацію наукової статті до журналу «Профілактична та клінічна медицина»

Плата за подання/редакційне оброблення/опублікування статей

Автори журналу «Клінічна та профілактична медицина» не повинні сплачувати за подання, редакційне оброблення та опублікування статей. Журнал «Клінічна та профілактична медицина» сприяє вільному доступу до усіх статей відразу після публікації.

1. Рукопис

1.1. Текстовий формат.  Будь ласка, надсилайте електронні тексти в MS Word (з розширенням файлу .doc, .docx, ; шрифт має бути 12 кеглями Times New Roman; інтервал 1,5; поле тексту 2,5 від обох країв тексту. Використовуйте жирний шрифт для виокремлення розділів статті. Видаліть усі зайві пробіли та розриви рядків (автоматично за допомогою служби Microsoft Word «Знайти та замінити»).

1.2. Обсяг статті , включаючи список літератури, таблиці, ілюстрації, графіки, становитиме в середньому 10 сторінок формату А4 (до 5000 слів) і може змінюватись залежно від типу статті.

1.3. Мова видання.  До друку першочергово приймаються рукописи англійською мовою (україномовні статті можуть надходити на рецензування та мають нести наукову новизну, маючи практичну цінність) з будь-якої країни. Резюме публікуються двома мовами (українською та англійською). За бажанням автори можуть надіслати повний текст статті як українською, так і англійською мовами. Неякісна англійська не редагується і не публікується.

1.4. Подання рукопису.  Статті для подання НЕ повинні бути попередньо опубліковані або подані в інші видання. Окремими файлами надсилайте супровідні документи та копії зображень (рисунки, графіки, діаграми) у форматах, у яких вони були створені. *JPG або *TIF є кращим форматом для фотографій або піксельних зображень, в одному листі з рукописом. Надсилайте їх копії в оригінальному розмірі з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Розмір малюнків у сантиметрах повинен забезпечувати чіткість і розбірливість тексту. Таблиці та малюнки – в кількості НЕ більше 4х.

2. Розділи рукописів

    Нижче наведено загальні розділи рукописів:

 • Шапка (Титулка):

- Індекс УДК (зліва);

-Назва статті (мовою статті);

- Автор (автори)- Спочатку імя, потім перша літера поп батькові та прізвище (напр Ivan. I. Ivanov);

-Назва установи, закладу вищої освіти, місто, країна;

 • ABSTRACT/ РЕЗЮМЕ: (за розміром не менше 1800 знаків, і не більше 2500 знаків з проміжками, НЕ включаючи ключові слова)
 • Мета (THE AIM);
 • Матеріали та методи (MATERIALS AND METHODS);
 • Результати (RESULTS);
 • Висновки (CONCLUSIONS);
 • Ключові слова (KEYWORDS). 3-5 згідно з Index Medicus. Ключові слова не повинні повторювати назву статті.
 • ТІЛО СТАТТІ:
 • Вступ (Introduction);
 • Мета (The aim);
 • Матеріали і методи (Materials and Methods);
 • Результати (Results);
 • Дискусія (Discussion);
 • Висновки (Conclusions);
 • Література (References).

У КІНЦІ СТАТТІ СЛІД НАДАТИ ТАКІ ДАННІ:

 1. Конфлікт інтересів. Декларація про конфлікт інтересів є обов'язковою. Конфлікт інтересів існує (фінансові відносини, служба чи робота в установах, які мають фінансовий або політичний інтерес до опублікованих матеріалів, посадові обов’язки тощо), коли будь-яка ситуація може вплинути на автора рукопису та спричинити приховування даних, упередженість чи вплив. інтерпретація даних.
 2. Внесок авторів у підготовку статті;
 3. Данні авторів (науковий ступінь, заклад, країна);
 4. Данні для кореспонденції ( телефон, e-mail);

Плагіат  і вторинні публікації. Неприпустимим є копіювання тексту та привласнення результатів дослідження, які не належать авторам поданого рукопису. Редакція залишає за собою право перевіряти подані рукописи на плагіат.

Рукопис має бути відредагований та скоригований автором. Перед надсиланням рукопису переконайтеся, що ви дотримувалися всіх рекомендацій.

3. Наукова значимість

У розділі "Матеріали і методи" повинна бути ретельно описана організація проведення дослідження (оформлення).

Вказується варіант дослідження: одномоментне (поперечне), поздовжнє (проспективне або ретроспективне  дослідження), дослідження «випадок-контроль» тощо. Мають бути описані критерії включення в дослідження і виключення з нього. Обов’язково слід зазначити про наявність чи відсутність рандомізації (з вказівкою на її методику) при розподілі  пацієнтів за групами, а також про наявність чи відсутність маскування ("осліплення") при використанні плацебо і лікарського препарату в клінічних випробуваннях. У цьому розділі необхідно детально описати використану апаратуру і діагностичні технології із зазначенням їх основних технічних характеристик і виробників, а також назву комерційних наборів для гормональних і біохімічних досліджень, з наведенням їх виробника та референтних показників для окремих параметрів. При застосуванні загальноприйнятих методів  дослідження, необхідно навести відповідні посилання  з літератури. Слід вказати точні міжнародні назви всіх використаних ліків і хімічних речовин, дози і способи використання (шляхи уведення).

У статтях, які присвячені оригінальним клінічним дослідженням, необхідно також зазначити про наявність інформованої згоди пацієнта на медичне втручання. Протокол дослідження має бути ухвалений локальною етичною комісією.

Невід’ємним компонентом розділу «Матеріал і методи» є детальний опис процедури статистичного аналізу даних. Обов’язково слід вказувати прийнятий у конкретному дослідженні критичний рівень значущості «р» (наприклад, «критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез приймали рівним 0,05»). При визначенні критичного рівня значущості слід ураховувати проблему множинних порівнянь. У кожному конкретному випадку вказується фактична  величина доcягнутого рівня значущості «р» для використаного статистичного критерію (а не просто «р<0,05» або «р>0,05»). Необхідно дати визначення всім використаним  статистичним термінам, скороченням і символьним позначенням, наприклад: М – середнє (арифметичне) вибірки; m (SEM) – стандартна похибка середнього; SD – стандартне (середнє квадратичне) відхилення; р – досягнутий рівень статистичної значущості. При використанні виразів на кшталт «М±m», необхідно вказати значення кожного із символів, а також об’єм вибірки (n). Точність середньої величини може перевищувати таку в первинного показника не більше, ніж на один знак після десяткової коми (тобто, якщо первинний показник визначається з точністю до десятих, то його середнє значення має наводитись з точністю не більше ніж до сотих). При цьому стандартну похибку середнього чи стандартне відхилення слід наводити з точністю на один десятковий знак більше, ніж у середньої величини. Слід вказати назву та версію програмних пакетів і середовищ, за допомогою яких здійснено статистичну обробку даних.

Додаткові матеріали, необхідні для глибшого сприйняття рукопису, можуть бути опубліковані у вигляді електронного (on-line) додатка. На відміну від самого рукопису, який публікується на паперовому носії і розміщується на сайті журналу, електронний додаток є незалежною від рукопису опцією і публікується лише on-line. Електронний (on-line) додаток також підлягає рецензуванню, тому має подаватись автором (-ами) разом з іншими матеріалами, що стосуються рукопису.

Електронний (on-line) додаток може включати наступні елементи: текст, таблиці, рисунки, графіки, схеми, відеофайли, а також інші допоміжні матеріали.

Друкований варіант рукопису передбачає наявність QR-коду, що дозволяє безпосередньо перейти до електронного (on-line) додатка.

При роботі над рукописом автори повинні дотримуватись етики наукового цитування. У посиланнях вказується першоджерело (назва, видання, рік, том, випуск, сторінка).   Усі символи і формули, що наводяться в статті, повинні бути належним чином розшифровані. Виміри наводяться за системою СІ та шкалою Цельсія. Не допускається скорочення окремих слів і термінів, за винятком загальноприйнятих скорочень назв одиниць вимірювання, фізичних, хімічних і математичних величин. Не слід використовувати скорочення (абревіатури) в назві статті. Повний термін, замість якого вводиться скорочення, повинен передувати першому вживанню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця виміру). Для позначення хімічних елементів застосовуються відповідні символи. Прості неорганічні сполуки слід вказувати хімічними формулами. Назву органічних сполук можна замінити формулами, якщо вони є коротшими від назви і зрозуміло показують їх структуру. Не допускаються змішані скорочення, в яких, поряд з кириличними літерами, входять символи хімічного елемента в латинській транскрипції. У таких випадках всю абревіатуру слід писати або латинськими літерами, або кирилицею без скорочень. Текст рукопису і резюме не повинен бути перевантажений умовними скороченнями.

Оформлення літератури:

Два варіанти списку літератури необхідно подавати у випадку посилання на одне із джерел  кирилицею. Якщо джерела вказані латиницею – оформлення тільки за стилем АРА.

Перший варіант. Список літератури подається відразу після тексту і повинен бути оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  Всі джерела повинні бути пронумерованими. Зазначаються джерела, які опубліковані переважно впродовж останніх 7 років.

Приклади оформлення:

Scheff S.W. Fundamental Statistical Principles for the Neurobiologist. A Survival Guide. Lexington: Academic Pres., 2016. 365 p.

Кірєєва У. В. Синдром емоційного вигорання як результат професійного стресу. К, 2013. С. 141-145.

Lazarus R. S., Folkman S. Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. of Personality. 2009. Vol. 1. P. 141–169.

Andrikoula M., McDowell I. F. The contribution of ApoB and ApoA1 measurements to cardiovascular risk assessment. Diabetes, obesity & metabolism. 2008. Vol. 10(4). P. 271–278. https://doi.org/10.1111/j.1463-1326.2007.00714.x

Gut Microbiota Dysbiosis and Increased Plasma LPS and TMAO Levels in Patients With Preeclampsia. Frontiers in cellular and infection microbiology / Wang J. et al. 2019. Vol. 9. P. 409. https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00409

Другий варіант. References- згідно із міжнародним стандартом АРА, який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлюватиметься відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. А саме: для всіх джерел, які  в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву видання, в якому її опубліковано, необхідно перекласти англійською. Крім того, якщо в наведеному джерелі літератури – п’ять і більше авторів, у цьому списку потрібно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються в списку, але розділові знаки ставляться згідно із міжнародним стандартом АРА.

Приклади оформлення:

Vodopyanova, N. E. (2009). Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika [Syndrome of burning down : diagnostics and prophylaxis]. SPb., 336.

Kiryeyeva, U. V. (2013). Syndrom emotsiynoho vyhorannya yak rezul'tat profesiynoho stresu [A syndrome of the emotional burning down is as a result of professional stress]. Kiev, 141-145.

Lazarus, R. S., Folkman S. (2009). Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. of Personality, 1, 141–169.

Michniewicz, E., Mlodawska, E., Lopatowska, P., Tomaszuk-Kazberuk, A., & Malyszko, J. (2018). Patients with atrial fibrillation and coronary artery disease - Double trouble. Advances in medical sciences, 63(1), 30–35. https://doi.org/10.1016/j.advms.2017.06.005

Список цитованої літератури наводиться за абеткою в такому порядку:    1) наукові праці, надруковані кирилицею (спочатку  українською,  а  потім  іншими  мовами); 2)  наукові  праці,  надруковані  латиницею. У цій послідовності джерела літератури нумеруються. Цифрові посилання в тексті статті обов’язково  повинні  збігатися  з  відповідними  номерами  списку  літератури.  Кількість  джерел  у  списку літератури оригінальних  статей  не  повинна  перевищувати 20, оглядових – 50. Посилання  на  неопубліковані роботи не допускаються. Посилання на літературні джерела в тексті подаються за номером (номерами) цього  джерела  в  списку  та  пишуться  в  квадратних  дужках,  наприклад, [1, 4, 7].

У лекціях бібліографічні посилання даються за необхідності (в алфавітному порядку).

(НЕ МЕНШЕ ТРЕТИНИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ПОВИННІ БУТИ ПРЕДСТАВЛЕННІ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ, ТА НЕ ВКЛЮЧАТИ ДЖЕРЕЛА КРАЇНИ-АГРЕСОРА);

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Публікація матеріалів у журналі здійснюється за умов дотримання редакційних вимог.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.