Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Плата за подання/редакційне оброблення/опублікування статей

Автори журналу «Клінічна та профілактична медицина» не повинні сплачувати за подання, редакційне оброблення та опублікування статей. Журнал «Клінічна та профілактична медицина» сприяє вільному доступу до усіх статей відразу після публікації.

Керівництва для авторів

Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7 річної давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого розвитку в даному напрямку; список літератури, резюме російською, українською та англійською мовами.

Матеріал повинен супроводжуватися офіційним направленням від установи (закладу), в якій (якому) робота була виконана, за підписом керівника (заступника керівника з наукової роботи), засвідченим круглою печаткою установи (закладу) та експертним висновком про можливість відкритої публікації.

На останній сторінці статті повинні бути власні підписи всіх авторів, їхні прізвища, імена та імена по батьковій (повністю), номери телефонів (службовий), посада, науковий ступінь, вчене звання, поштова адреса установи.  Обов’язково має бути зазначений контактний телефон автора(ів)  для спілкування з редколегією. Стаття, що надіслана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності направлення на адресу редколегії всього необхідного пакету документів на паперових носіях.

Авторський текстовий оригінал повинен складатися у двох примірниках: українською (російською) мовами:

  • Тексту статті (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не повинен перевищувати 10 сторінок,  обсяг оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше 12 сторінок, коротких повідомлень, рецензій – не більше 7 сторінок);
  • Списку літератури (якщо у статті є посилання):  для оглядів літератури – не більше 50 літературних джерел, для оригінальних та інших статей – не більше 20;
  • Таблиць (не більше 4);
  • Рисунків (не більше 4) та підписів до них.

Статті друкуються на комп’ютері в програмному забезпеченні Word і подаються на електронному носії та роздрукованому на папері варіантах. Текст реферату слід набирати шрифтом текстових пунктів 12 кегелів з міжрядковим інтервалом – 1,5, дотримуючись таких розмірів полів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) створюються у програмних забезпеченнях Word або Exсel. У вигляді окремих файлів разом з текстовим файлом подаються на електронному носії.

На першій сторінці зазначаються: індекс УДК (зліва), ініціали та прізвища авторів, місто (у дужках), назва статті, назва установи (закладу), у якій (якому) працюють автори. Якщо автори працюють у різних установах (закладах), наводяться назви кожної (кожного) з них.

Структура статті: 

УДК 
Ініціали та прізвище автора (авторів)

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) 

Назва установи (закладу), де виконана робота та місто, у якому розташована установа (заклад). У тому випадку, якщо автори  статті  працюють  у  різних  установах,  необхідно  за  допомогою  міток (зірочок або цифр)  співвіднести кожного автора  з установою (закладом) за місцем його роботи. 

Резюме. Текст (мовою оригіналу статті).

Ключові слова: Текст (не більше 5 слів) – мовою оригіналу статті. 

Вступ. Текст. 

Мета дослідження. Текст. 

Матеріал і методи. Текст. 

Результати дослідження та їх обговорення. Текст. 

Висновки (висновок). Текст. 

Перспективи подальших досліджень. Текст. 

Література. 

НАЗВА СТАТТІ (великими літерами) (англійською мовою).

Ініціали та прізвище автора(ів) (англійською мовою).

Abstract/Резюме (англійською мовою). 

Key words/Ключові слова (англійською мовою). 

Назва установи, де виконана робота; місто, де розташована установа чи заклад (англійською мовою). 

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (російською мовою).

Ініціали та прізвище автора(ів) (російською мовою).

Резюме (російською мовою). 

Ключові слова (російською мовою). 

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (російською мовою). 

Якщо текст статті набраний російською мовою – резюме подається  українською та англійською мовами; якщо англійською – резюме   українською та  російською  мовами.  Тексти  резюме мають  бути  автентичними. 

Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Воно буде надруковано окремо від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Резюме  має містити не менше 1800 знаків і не більше 2500 знаків (з відступами і проміжками між словами) основного тексту, включаючи ключові слова. Резюме являє собою короткий і послідовний виклад матеріалу публікації за основними розділами та має відображати основний зміст статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів дослідження з наведеними конкретними даними.

Резюме до оригінальної статті має бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновки. Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом тощо) резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті.

Обов’язково надаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку міри їх значущості, що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах.

У розділі "Матеріали і методи" повинна бути ретельно описана

організація проведення даного дослідження(оформлення). 

Вказується  варіант  дослідження: одномоментне (поперечне), поздовжнє(проспективне  або  ретроспективне  дослідження  випадок-контро-ль). Мають  бути  описані  критерії включення в дослідження і виключення з нього. Обов’язково слід зазначити  наявність  чи  відсутність  рандомізації (з ураховуванням  методики) при  розподілі  пацієнтів  погрупах,  а також  про  наявність  чи  відсутність  маскування("осліплення")  при  використанні  плацебо  і лікарського препарату в клінічних випробуваннях. У цьому розділі необхідно детально описати використану апаратуру і діагностичні технології із зазначенням їх основних технічних характеристик і виробників, а також назву комерційних наборів для гормонального і біохімічного дослідження з наведенням  їх  виробника  та референтнихпоказни-ків  для  окремих  параметрів.  При  застосуванні  загальноприйнятих  методів  дослідження, необхідно  навести  відповідні  посилання  з  літерату-ри.  Слід вказати точні міжнародні назви всіх використаних ліків і хімічних речовин, дози і способи використання (шляхи уведення). У статтях, які присвячені оригінальним клінічним дослідженням, необхідно також зазначити про наявність інформованої згоди пацієнта на медичне втручання.

Автори несуть відповідальність за дотримання вимог статей 43 та 45 Закону України: «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Гельсінкської Декларації Всесвітньої Медичної Асоціації: «Рекомендації для лікарів з проведення біомедичних досліджень із залученням людини» (1964 р., перегляд 1983 р.), Директиви 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 04.04.2001 р. (зі змінами), а також настанови: «Про затвердження документів із питань забезпечення якості лікарських засобів», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.02.2009 р. № 95 (зі змінами).

В експериментальних роботах необхідновказати  вид  і  кількість  використаних 

тварин,  а  також    методи  знеболення та умертвіння тварин  відповідно до вимог до Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України від 01.03.2012 р. № 249 та вимог Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.03.2012 № 944, Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів від 14.12.2009 № 944 (z0053-10).

Невід’ємним  компонентом  розділу "Матеріал  і  методи" є опис  процедури  статистичного  аналізу . Обов’язково  слід вказувати  прийнятий  у  даному  дослідженні  критичний  рівень  значимості  "р" (наприклад, "критичний  рівень  значимості  при  перевірці  статистичних  гіпотез  у  даному  дослі-дженні  приймали  рівним 0,05"). 

У  кожному  конкретному  випадку  вказується  фактична  величина допустимого рівня значимості "р" для використаного статистичного критерію (а не просто "р<0,05" або "р >0,05"). Окрім того, необхідно вказати конкретні значення отриманих параметричних та непараметричних статистичних критеріїв (наприклад, критерій t Ст’юдента для параметичних,  критерії χ2, Рφ, Рu та ін.  – для непараметричних). Необхідно дати визначення всім  використаним  статистичним  термінам, 

скороченням  і  символічним  позначенням.  Наприклад: М –  вибіркове  середнє,m (SEM) – похибка  середнього, STD –  вибіркове  стандартне  відхилення, р – досягнутий рівень значимості. При використанні виразів на зразок М±m необхідно вказати значення кожного із символів, а також об’єм вибірки (n). Середні величини не слід наводити точнішеніж  на  один  десятичний  знак  порівняно  з  вихідними  даними,  середнє квадратичне  відхилення  та похибку  середнього – і ще  на  один  знак  точніше.  Якщо  аналіз  даних  проводиться  з  використанням статистичного пакету програм, необхідно вказати назву цього пакету і його версію. 

Цитати, наведені в статті, вивіряються і на полях візуються автором. У посиланні вказується джерело (назва, видання, рік, том, випуск, сторінка). 

Автор повинен розмістити в статті всі формули та окремі символи. Виміри наводяться за системою СІ та шкалою Цельсія. Скорочення окремих слів, термінів (окрім загальноприйнятих) не допускаються.  Не  слід  використовувати  скорочення (абревіатури)  в  назві  статті,  висновках  і  резюме.  Повний термін,  замість  якого  уводиться  скорочення,  повинен  передувати  першому  вжи-ванню  цього  скорочення  в  тексті(якщо  тільки  це  не  стандартна  одиниця  виміру).  Назви  ферментів,  тканинних препаратів, буферів суспензійних середовищ і експериментальних методів не скорочуються. Хімічні елементи і прості неорганічні сполуки слід вказувати хімічними формулами. Назву органічних сполук можна замінити формулами, якщо вони є коротшими від назви і зрозуміло показують їх структуру.

Не допускаються  змішані  скорочення,  в  яких  поряд  з  українськими  літерами 

входять  символи  атома  в латинській транскрипції. У таких випадках всю абревіатуру слід писати або латинськими літерами,  або українською мовою без скорочень.  

Необхідно подавати два варіанти списку літератури.

Перший варіант. Список літератури подається відразу після тексту і повинен бути оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  Всі джерела повинні бути пронумерованими. Зазначаються джерела, які опубліковані переважно впродовж останніх 7 років.

Приклад оформлення:

Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб. 2009. 336 с.

Кірєєва У. В. Синдром емоційного вигорання як результат професійного стресу. К. 2013. С. 141-145.

Lazarus R. S., Folkman S. Transactional theory and research on emotions

and coping. Eur. J. of Personality. 2009. Vol. 1. P. 141–169.

Другий варіант. Згідно із міжнародним стандартом АРА посилання в літературі, які дублюватимуться в основному списку, але матимуть оформлення відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. А саме: для всіх джерел, які  в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву видання, в якому її опубліковано, необхідно перекласти англійською. Окрім того, якщо в наведеному джерелі літератури – п’ять і більше авторів, у цьому списку потрібно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються в списку, але розділові знаки ставляться згідно із міжнародним стандартом АРА.

Приклад оформлення:

Vodopyanova N. E. (2009). Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika [Syndrome of burning down : diagnostics and prophylaxis]. SPb., 336.

Kiryeyeva U. V. (2013). Syndrom emotsiynoho vyhorannya yak rezul'tat profesiynoho stresu [A syndrome of the emotional burning down is as a result of professional stress]. Kiev, 141-145.

Lazarus R. S., Folkman S. (2009). Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. of Personality, 1, 141–169.

Список цитованої літератури наводиться за абеткою, в такому порядку:    1) наукові праці надруковані кирилицею (спочатку  українською,  а  потім  іншими  мовами); 2)  наукові  праці,  надруковані  латиницею. У цій послідовності джерела літератури нумеруються. Цифрові посилання в тексті статтіобов’язково  повинні  збігатися  з  відповідними  номерами  списку  літератури.  Кількість  джерел  у  списку літератури оригінальних  статей  не  повинна  перевищувати 20, оглядових – 50. Посилання  на  неопубліковані роботи не допускаються. Посилання на літературні джерела в тексті подаються за номером (номерами) цього  джерела  в  списку  та  пишуться  в  квадратних  дужках,  наприклад, [1, 4, 7]. 

У лекціях бібліографічні посилання даються за необхідності (в алфавітному порядку).

В кінці статті зазначаються коротке резюме про авторів  українською, російською та англійською мовами (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада в установі/установах, робоча адреса, адреса електронної пошти, номери телефонів авторів для спілкування з редакцією),  фото авторів, а також, за наявності, реєстраційний номер за ідентифікатором ORCID ID (реєстр унікальних ідентифікаторів науковців та дослідників в науковій комунікації  - https://orcid.org/register).

Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, що оформлені без дотримання зазначених правил, не розглядаються и не повертаються авторам.

Редакція забезпечує рецензування статей, здійснює спеціальне та літературне редагування. 

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ЖУРНАЛУ

Відповідальний секретар редколегії формує зміст випуску (номера) журналу, подає його на розгляд редколегії, схвалений редколегії зміст подає на затвердження вченій раді Центру.

Після затвердження вченою радою Центру змісту номера (випуску) журналу відповідальний секретар разом із провідним редактором наукового відділу організації медичної допомоги формують макет номера (випуску) журналу і передають його редакційно-технічній групі для остаточної комп’ютерної верстки.

Комп’ютерну верстку номерів (випусків) журналу здійснює  провідний редактор наукового відділу організації медичної допомоги і передає готовий для видання матеріал відповідальній особі за сайт, для розміщення матеріалу на веб ресурсі сайту.

У кожному номері мають зазначатися всі відомості, відповідно до вимог зазначених у «Положеннях про електронні наукові фахові видання».

Порядок приймання і рецензування статей, а також правила оформлення статей, розміщуються на одній із останніх сторінок журналу.

Розсилка випусків журналу здійснюється за визначеним керівниками редколегії  журналу списком адресатів із дотриманням чинного законодавства.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Публікація матеріалів у журналі здійснюється за умов дотримання редакційних вимог.

Керівні органи журналу залишають за собою право змінювати умови публікації та встановлювати оплату за розміщення статей.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.