ХРОНІЧНІ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІ РОЗЛАДИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ, ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ARTICLE PDF

Ключові слова

цереброваскулярна патологія, початкові прояви недостатності кровопостачання мозку, дисциркуляторна енцефалопатія.

Як цитувати

Коваленко, О., & Гаврищук, Б. (2020). ХРОНІЧНІ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІ РОЗЛАДИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ, ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ АСПЕКТИ. Клінічна та профілактична медицина, 4(14), 97-104. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.09

Анотація

Резюме. Цереброваскулярна патологія є однією із найбільш актуальних проблем у всьому світі у зв’язку з високою смертністю, інвалідизацією, втратою працездатності, зниження якості життя, розвитком деменції і високим ризиком розвитку повторного епізоду порушення мозкового кровообігу. За останні 15 років відмічається тенденція до зростання кількості цереброваскулярних захворювань серед осіб молодого віку. Клінічні прояви початкових порушень мозкового кровообігу неспецифічні та потребують дообстеження і розробки індивідуальних лікувально-профілактичних заходів. Даний огляд хронічних цереброваскулярних розладів у осіб молодого віку ґрунтується на підставі аналізу вітчизняної та іноземної літератури. У статті представлений всебічний аналіз проблеми початкових проявів недостатності мозкового кровообігу у осіб молодого віку: етіопатогенез, особливості клінічної картини, діагностика, лікувальні та профілактичні заходи.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.09
ARTICLE PDF

Посилання

М. М. Прокопів. Аналіз роботи неврологічної служби дорослої мережі м. Києва за 2016 рік . Український неврологічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 82-86.

Т.С. Міщенко. Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку // Т.С. Міщенко, І.М. Нікішкова, В.М. Міщенко, Д.О. Кутіков. Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – 8. – С.13-19.

С.К. Євтушенко. Основные и новые факторы риска, способствующие развитию ишемических инсультов у лиц молодого возраста / Євтушенко С.К., Филимонов Д.А., Симонян В.А., Луцкий І.С., Шестова О.П., Морозова Т.М.– Міжнародний неврологічний журнал. – 6(60). – 2013. – С. 92-100.

Lina Zhang et al. Effectof blood lipidlevelsoncerebro vascular hemodynamicindicesinayoungandmiddle-agedpopulation. Chinese Journal of Health Management 2018, №12(5) p. 409-414

О.Є. Коваленко. Ранні прояви і динаміка розвитку вертебрально-базилярної дисциркуляції, пов'язаної з цервіковертеброгенною дисфункцією та напрями її профілактики і лікування. – Лікарська справа. – 2004 – С. 46-53.

Nekrasova N A, Gorbatch T V, Grygorova I A, Tovazhnyanska O L. Hemodynamicpremisesofendothelialdysfunctioninyoungpatientswithvertebrobasilarinsufficiency. Comparativa clinical pathology. 2018;8/26.

Нервові хвороби / С.М. Віничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М.Віничука, Є.Г. Дубенка. К.: Здоров’я, 2001. – 696.

International Statistical Classification of Diseasesand Related Health Problems 10th Revision Version: 2019 URL: https:// icd.who.int/browse10/2019/en

Hofit Cohen et al. Carotidimt and plasmalipidlevelsamongchildrenandadolescentswithfamilialhypercholesterolemia. A singlecenterexperience 2007-2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.756.

С.М. Стаднік. Добовий профіль артеріального тиску і стан когнітивних функцій у пацієнтів молодого та середнього віку з фібриляцією передсердь. –Медицина неотложных состояний. – 2016. – № 1. – С. 137-142.

Pau Vilardell et al. Characterization of electrocardiographic findings in young students. Revista Española de Cardiología (EnglishEdition)Volume 73.Issue 2.February 2020, Pages 139-144

Piao, X., Wu, G., et al., (2018). AssociationbetweenHomocysteineandCerebralSmallVesselDisease: A Meta-Analysis. JournalofStrokeandCerebrovascularDiseases, № 27(9), P. 2423–2430. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.04.03

Frederiksen S. D. Perivascularneurotransmitters:Regulationocerebralbloodflowandroleinprimaryheadaches. // Frederiksen, S. D., Haanes, K. A., Warfvinge, K., &Edvinsson, L.Journalof – CerebralBloodFlow&Metabolism. – 2017. 0271678X1774718. doi:10.1177/0271678x17747188.

M. Diringer. Neurologic manifestations of major electrolyteab normalities. Handbook of Clinical Neurology. Volume 141, 2017. Pages 705-71.

Shrisha Ch. et al. The Analysis of Neurologic Manifestations with Major Electrolyte Abnormalities. Indian Journal of Pharmacy Practice, 2020 №13(2)

Г.О. Ушакова, Я.В. Бабець, С.В. Кириченко. Молекулярні механізми розвитку енцефалопатії: монографія за ред. проф. Г. О. Ушакової. Дніпро: ДНУ імені Олеся Гончара, 2017. 203с.

О.Є. Коваленко. Недостатність кровообігу у вертебрально-базилярному судинному басейні, пов'язана з патологією шийного відділу хребта. – Здоров'я України - ХХІ сторіччя. – 2009. – С. 4-7.

Duan G., et al. Advances in the Pathogenesis, Diagnosis and Treatment of Bow Hunter's Syndrome: A Comprehensive Review of the Literature. Intervent Neurol 2016 № 5 p. 29-38. https://doi.org/10.1159/000444306

О.Є. Коваленко. Хронічна ішемія мозку у хворих з артеріальною гіпертензією та дисфункцією щитовидної залози. / О.Є. Коваленко, О.В. Литвин. – Міжнародний ендокринологічний журнал. – 13 (1). – 2017. – С.120-127.

Н.М. Жердьова. Взаємозв’язок мiж периферичним макро- та мiкросудинним кровотоком та когнiтивними розладами у пацiєнтiв на цукровий дiабет 2 типу / Жердьова Н. М., Маньковський Б. М. – Проблеми ендокринної патології . – N 3. – 2017. –С.49-54.

Jacobus F. A. Jansen, et al. Cerebralblood flow, bloodsupply, and cognitionin Type 2 Diabetes Mellitus. Scientific Reportsvolume 6, Article number:10 (2016).

Deal, J. A. et al. Retinal signs and 20-year cognitiv edeclinein the Atherosclerosis Riskin Communities Study. Neurology, 2018. № 90(13), e1158–e1166. doi:10.1212/wnl.0000000000005205

Esther Setién-Suero, Marta Suárez-Pinilla, Paula Suárez-Pinilla, Benedicto Crespo-Facorro, Rosa Ayesa-Arriola. Homocysteine and Cognition: A Systematic Reviewof 111 Studies. Neurosci Biobehav Rev, 2016 Oct; P. 69:280-98.doi: 10.1016/j.neubiorev.2016.08.014. Epub 2016 Aug 13.

Rita Morettiand Paola Caruso. The Controversial Roleof Homocysteinein Neurology: From Labsto Clinical Practice International Journal of Molecular Sciences. International Journal of Molecular Sciences, 20(1), 231. doi:10.3390/ijms20010231

О.Є.Коваленко. Клінічна оцінка оптимізації лікування вегетативних порушень у студентів з використанням препарату Ноофен / О.Є. Коваленко, Л.П. Рощина. – Український вісник психоневрології. – 2012. – С.97-101.

А.Н. Белова. Шкали, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии / А.Н. Белова – 3-е изд., перераб. и доп. – М: Практическая медицина, 2018. – 696 с.

Т.С. Мищенко. Лікування хворих з дисциркуляторною енцефалопатією на фоні метаболічного синдрому // Т.С. Мищенко, В.Н. Мищенко, И.В. Здесенко. Журнал Український вісник психоневрології. – 2019. - 27. – С.14-19

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.