CURRENT ISSUES OF THE ORGANIZATION OF THE CORRESPONDENCE PART OF THE INTERNSHIP PROCESS ON THE CLINICAL BASE OF INTERNSHIP
ARTICLE PDF (Українська)

Keywords

internship
clinical training base
organization of the process of the part-time part of the internship
study of the opinions of intern doctors

How to Cite

Dyachuk, D., Zyukov, O., Oshivalova, O., & Biloshitska, O. (2022). CURRENT ISSUES OF THE ORGANIZATION OF THE CORRESPONDENCE PART OF THE INTERNSHIP PROCESS ON THE CLINICAL BASE OF INTERNSHIP. Clinical and Preventive Medicine, (4), 12-18. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.02

Abstract

Abstract. In the conditions of the rapid development of modern medicine, the search and implementation of new approaches to the study of the diagnostic and treatment process of diseases with the mastery of manual methods are of great importance. The inability to apply acquired knowledge in practice is often the basis of medical errors and ineffective medical measures. There are new requirements for the training program for medical interns using modern medical technologies. Therefore, ensuring the availability of high-quality training for interns on a clinical internship basis should be considered a mandatory component of maintaining the high-quality level of training of medical interns at the current stage of medical reform in Ukraine. This is evidenced by our survey of intern doctors, who emphasized the importance of the availability and staffing of workplaces with awareness of safety techniques, the availability of sufficient volumes of medical care and the availability of standards of medical care based on internships, training with a sufficient level of comfort and a level of timely awareness.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.02
ARTICLE PDF (Українська)

References

Aktualni problemy vyshchoi medychnoi osvity i nauky: materialy Vseukrainskoi naukovo- praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (m. Kharkiv, 8 kvitnia 2021 r.) [Actual problems of higher medical education and science: materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation (Kharkov, April 8, 2021) ] (2021). / red. kol.: V.A. Kapustnyk, V.D. Markovskyi, V.V. Miasoiedov ta in. Kharkiv: KhNMU. 205 s.

Vysochyna I.L., Bashkirova N.S., Kramarchuk V.V., Yashkina T.O. (2018). Dynamika samootsinky rivnia ovolodinnia praktychnymy navychkamy likariv-interniv za fakhom «zahalna praktyka – simeina medytsyna» uprodovzh navchannia v internaturi: Aktualni pytannia vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini materialy XV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu [Dynamics of self-assessment of the level of mastery of practical skills of intern doctors in the specialty "general practice - family medicine" during internship training: Current issues of higher medical education in Ukraine, materials of the XV All-Ukrainian scientific and practical conference on international education]. Kyiv. S. 373-374.

Dubiahin O.B. (2013). Innovatsiini tekhnolohii ta metody navchannia yak faktor udoskonalennia navchalnoho protsesu. Availaible from: http://www.geci.cn.ua/uk/home/item/download /446_ a657598348b2a6e8c60b5c4f62 a104f0.html 9.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro internaturu: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 22.06.2021 №1254 [On the approval of the Internship Regulations: Order of the Ministry of Health of Ukraine dated June 22, 2021 No. 1254]. (2021). Availaible from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#Text

Narodzhennia novoi osvitnoi modeli dlia rozvytku likariv. Daidzhest materialiv spetsializovanykh profesiinykh medychnykh vydan [The birth of a new educational model of the development of doctors. Digest of materials of specialized medical publications]. (2018). Availaible from: https://accemedin.com/img/content/ materials/images/digest_2.pdf

Redko, I.I, Chakmazova, O.M. (2019). Problemni pytannia yakosti pisliadyplomnoi osvity likariv-interniv. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Societ, 3(II), 127-137. https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2019.3-II.10

Stepurko, T., Korolenko, O., Ihnashchuk, O., Sovsun, I., Barska, Yu., Dunaievska Yu., Raab M. (2019). Otsiniuvannia osvitnoho seredovyshcha likariv-interniv v Ukraini. Zvit Ukraino-shveitsarskoho proiektu «Rozvytok medychnoi osvity» [Evaluation of the educational environment of medical interns in Ukraine. Report of the Ukrainian-Swiss project "Development of medical education"]. Availaible from: https://mededu.org.ua/wp-content/themes/metheme/assets/pdf/lib1.pdf

Ustinov, O.V. (2022). Bazy stazhuvannia likariv-interniv u 2022 r. ta osoblyvosti yikh finansuvannia [Basics of training of intern doctors in 2022 and features of their financing]. Ukrainian medical journal. Availaible from: https://www.umj.com.ua/article/230001/bazi-stazhuvannya-likariv-interniv-u-2022-r-ta-osoblivosti-yih-finansuvannya

Chereshniuk, H.S., Chereshniuk, L.V., Akhmedova, A.A. (2017). Deiaki pytannia pidhotovky likariv-interniv v suchasnykh umovakh reformuvannia systemy okhorony zdorovia. Pidhotovka medychnykh kadriv u suchasnykh umovakh reformy systemy okhorony zdorovia Ukrainy: tezy dopovidei navch.-metod. Konf [What are the issues of training medical interns in the modern conditions of reforming the health care system. Training of medical personnel in the modern conditions of the reform of the health care system of Ukraine: theses of reports of educational methods conferences]. Vinnytsia, 3-6.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.