МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ
ARTICLE PDF

Ключові слова

медико-соціальний супровід
стоматологічна допомога
стоматологічне здоров’я
реформування медичної галузі

Як цитувати

Єленський, В. (2022). МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ. Клінічна та профілактична медицина, 4(22), 19-24. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.03

Анотація

Резюме. У статті розглянуто актуальні питання в організації надання стоматологічної допомоги населенню в умовах сьогодення. Вивчено нормативні документи і проаналізовано сучасні та світові підходи щодо профілактики поширених стоматологічних захворювань населення. З’ясовано вплив щодо організації профілактичної роботи стоматологічної галузі на попередження поширених стоматологічних захворювань населення.

Вступ. Стоматологічне здоров’я є невід’ємною частиною загального здоров’я кожної людини та суспільства загалом. Медико-соціальне значення проблеми захворювань порожнини рота визначається не тільки її значним поширенням, але і високим показником ускладнень [5, 8].

Процес лікування пацієнтів із захворюваннями ротової порожнини повинен носити комплексний характер і має бути частиною мультидисциплінарного підходу та проводитися з метою профілактики, ускладнень або ослаблення функціонального перевантаження пародонту та зуба в цілому. За даними науковців в Україні показник стоматологічної захворюваності серед дорослих і дітей сягає 93%, а значить, саме така частка населення країни потребує стоматологічної допомоги.

Варто зазначити, що пріоритетом у діяльності органів виконавчої влади на всіх рівнях є забезпечення високоякісної та доступної медичної допомоги з орієнтацією системи охорони здоров’я на попередження захворювань, безпечного і сприятливого для здоров’я середовища життєдіяльності людини (умов праці, проживання, навчання, відпочинку, харчування), здоровий спосіб життя населення і покращення демографічної ситуації. Правове регулювання зазначеної діяльності забезпечено Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. №2802-ХІІ (із змінами від 06.11.2017 р.), де ряд статей чітко вказують на заходи з профілактики захворювань. У вище зазначеному Законі України виокремлено організаційні аспекти профілактики усіх класів захворювань, зокрема, у ст.4 «Основні принципи охорони здоров’я» наголошується на один із принципів підходу до охорони здоров’я, який носить попереджувально-профілактичний характер [14].

Мета статті. Проаналізувати вітчизняні та світові підходи щодо профілактики поширених стоматологічних захворювань населення. Провести аналіз сучасних тенденцій медичної допомоги та медико-соціального супроводу стоматологічної допомоги населенню в контексті сучасних викликів.

Матеріали та методи дослідження. Аналіз та узагальнення даних на основі вітчизняних та зарубіжних джерел. Використані методи системного та структурно-логічного аналізів. Матеріалами стали документи та інформаційні джерела, нормативно-правові акти України щодо медичної та стоматологічної допомоги населенню.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.03
ARTICLE PDF

Посилання

Antoniuk, S. (2015). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku pryvatnoho sektora v okhoroni zdorovia Ukraïny (na prykladi nadannia naselenniu stomatolohichnoï dopomohy) [ State regulation of private sector development in health care of Ukraine]. Visnyk NADU, 2, 147 – 152.

Bedryk, I. O. (2008). Pryvatna stomatolohichna praktyka – vazhlyva skladova systemy okhorony zdorovia Ukraïny (do problemy derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia) [Private dental practice is an important component of the healthcare system of Ukraine]. Ukraïna. Zdorovia natsiï, 1 (5), 87 - 91.

Beske, F., Khallauer Y. nauch. red. O. P. Shchepyna (2005). Zdravookhranenye Hermanyy: systema dostyzhenyia — perspektyvy razvytyia: [Healthcare in Germany; system of achievement – development prospects]. M.: Labpress, 288.

Buhorkov, I.V. (2012). Udovletvorennost naselenyia kachestvom y assortymentom stomatolohycheskykh usluh [Satisfaction of the population with the quality and range of dental services]. Ukraïna. Zdorovia natsiï, 1, 70–74.

Vakhnenko, O. M. (2012). Medyko-sotsialne obgruntuvannia kontseptsiï optymizatsiï stomatolohichnoï dopomohy naselenniu Ukraïny [Medical and social justification of the concept of optimizing dental care for the population of Ukraine]. (Avtoref. dys. kand. med. Nauk). Kyïv.

Vyktorov, V. N., Kozlova, N. E., Denysova, T. H. (2013). Razvytye stomatolohycheskoy sluzhby za rubezhom [Development of dental service abroad] (obzor literatury). Zdravookhranenye Chuvashyy, 3, 17-21.

Vsesvitnia Stomatolohichna Federatsiia FDI: Vsesvitniy den zdorovia porozhnyny rota (WOHD 2015). Available from: https://jak.koshachek.com/articles/vsesvitnja-stomatologichna-federacija-fdi.html.

Havryliuk, O.F. (2010). Medyko-sotsialne obgruntuvannia medychnoï dopomohy naselenniu silskoho rayonu v umovakh vprovadzhennia simeynoyi medytsyny [Medical and social substantion of medical assistance to the population of a rural area in the conditions of implementation of family medicine]. (Avtoref. dys.k.med.n). Kyïv.

Herasymenko, Ye.V. (2010). Dyferentsiyovanyy pidkhid do indyvidualnoï hihiieny u liudey z riznym stomatolohichnym statusom [Differentiated approach to individual hygiene in people with different dental status]. Novyny stomatolohii, 3, 33-34.

Hordyenko, S. Problemy y stratehyy razvytyia stomatolohycheskoi pomoshchy v Ukrayne. Available from: http://health-ua.com/ article/37268-problemy-istrategiirazvitiya-stomatologicheskoj-pomoshivukraine

Karamyshev, D. V. (2006). Stratehichne upravlinnia innovatsiynymy protsesamy v systemi okhorony zdorov`ia: derzhavni mekhanizmy [Strategic management of innovative processes in the health care system : state mechanisms]. Kh.: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 304.

Kaplan, Z.M Hrynyn, V.M., Kycha, D.Y. (2008). Medyko-sotsyalnye osnovy formyrovanyia stomatolohycheskoho zdorovia molodezhy [Medical and social foundations for the formation of youth dental health]. Stomatoloh, 8, 5-16.

Moskalenko, V. F., Hulchyy̆, O. P., Lytvynovoy, L. O., Detsyk, O. Z. (Ed). (2010). Sotsyalnaia medytsyna y orhanyzatsyia zdravookhranenyia dlia studentov stomatolohycheskykh fakultetov vysshykh medytsynskykh uchebnykh zavedenyyy Ukrayny IV urovnia akkredytatsyy. K. : Knyha plius, 328.

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Zakon Ukrainy. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

Smirnova, I.V., Klymenko V.I. (2014). Stan stomatolohichnoho zdorovia naselennia zalezhno vid sotsialnoho statusu ta zadovolenosti medychnoiu dopomohoiu [The state of dental health of the population depending on social status and satisfaction with medical care]. WiadomosciLekarskie, 67, 2, 199-201.

Smirnova, I.V., Klymenko, V.I. (2015). Obgruntuvannia funktsionalnoi modeli profilaktyky poshyrenosti ta intensyvnosti poshyrenykh stomatolohichnykh zakhvoriuvan [Justification of the functional model of prevention of prevalence and intensity of common dental diseases ]. Ukraina. Zdorovia natsii, 2, 68-75.

Tilihuzina, N.A., Kuzembaieva, M.O., Pustovit, O.I. (2010). Kurinnia i parodontyt

[ Smoking and periodontitis ]. Suchasna stomatolohiia, 3, 52-54.

Shylepnytskyi, P. I., Zybareva, O. V. (2019). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: polskyi dosvid. [ Public-private partnership: Polish experience]. Efektyvna ekonomika, 2. Available from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6872 Global goals for oral health 2020 (2005). Bull World Health Organ., 83, 686-693.

Klapper, L., Love, I. (2002). Corporate governance investor protection and performance in emerging markets. World bank policy research working paper 2818. 24-25 Available from: http://econ. worldbank. org/files/ 13267_ wps 2818. pdf.

Hofmeister, A., Borchert H. (2007). Public-Private Partnerships in Switzerland: Crossing the Bridge with the Aid of a new Governance Approach. International Review of Administrative Sciences, 70, 2, 48-71.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.