Features of the bioelectrical activity of the brain and cerebral hemodynamics in patients with hypertensive dyscirculatory encephalopathy and hypothyroidism
ARTICLE PDF

Keywords

hypertensive dyscirculatory encephalopathy
hypothyroidism
electroencephalography
duplex scanning of vessels
cerebral reactivity

How to Cite

Kovalenko, O. Y., & Litvin, O. V. (2022). Features of the bioelectrical activity of the brain and cerebral hemodynamics in patients with hypertensive dyscirculatory encephalopathy and hypothyroidism. Clinical and Preventive Medicine, (4), 25-29. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.04

Abstract

Encephalopathy is common in people of working age. In the last decade there was an important question the relationship of thyroid and cerebrovascular disease. The aim of the study was to investigate the characteristics of the brain’s elektorogenezis and cerebral hemodynamics in patients with hypertensive encephalopathy and related dyscirculatory hypothyroidism.

We examined 97 patients, including 60 people with the HDE and the associated hypothyroidism and 37 - with the HDE without hypothyroidism.

The fact, that bioelectrical activity of the brain in patients with hypothyroidism and related HDE was mostly characterized by desynchronization and disorganization of the cortical rhythm, was revealed during the study. Changes revealed by the EEG reflected the presence of metabolic and hemodynamic disturbances of the brain. Also, in patients with GDE and accompanying hypothyroidism, according to the duplex scanning of cerebral vessels, there is a significant decrease in cerebral blood supply and structural changes in vessels with a decrease in the elasticity of the common carotid artery and vertebral arteries and a decrease in cerebral reactivity accordingly. Thus, the comorbidity of HDE and hypothyroidism appears credible changes in the functional activity of the brain and decrease in cerebral reactivity.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.04
ARTICLE PDF

References

Kamchatnov, L.R. (2006). Dyscirculatornaya enzephalopathia [Dyscirculatory encephalopathy]. Health of Ukraine, 19 (152), 26-27.

Mishchenko, T.S. (2008). Epidemiologia neurologicheskih zabolevaniy v Ukraine [Epidemiology of neurological diseases in Ukraine]. Neuro News, 3, 76-78.

Mishchenko, T.S.(2010). Dostizheniya v oblaste sosudistuh zabolevaniy golovnogo mozga za poslednie 2 goda [Achievements in the field of vascular diseases of the brain over the past 2 years.]. Health Ukraine , 5, 12– 13.

Pankov, V.I. (2009). Osobluvosti perebige hypothyrozu u poedani z ishemichnoyu hvoroboyu sertcya [The peculiarities of perebizhe hopotnirozu about eating with ischemic ailment are angry.

]. Practical angiology, 9–10 (28–29), 52-56.

Makar, R.D., Sandurskaya, M.V. (2009). Hypothyroidism: conceptualni aspectu kriz prusmu chasu[Hypothyroidism: conceptual aspects of the crisis over time]. International Journal of Endocrinology, 1 (19), 124-131.

Tovarzhnyanskaya, O.L., Grigorova, I.A., Tikhonova, L.V. (2010). Clinichni osobluvosti ta pathogenetuchni mechanismu formuvania neurologichnuh syndromiv pru pervunomu hypothyroisi [Clinical features and pathogenetic mechanisms of the formation of neurological syndromes due to primary hypothyroidism]. International Journal of Neurology, 6 (36), 23-25.

Gaidaev, Yu.O., Moiseenko, R.O. (2007). Stan endocrinologichnoi sluzhbu Ukrainu v 2006 ta pidhodu do rozvyazania problemnuh putan [The state of the endocrinological service in Ukraine in 2006 and the approach to solving problematic confusions]. International Journal of Endocrinology, 2, 13-17.

Pankiv, V.I. (2012). Sundrom hypothyrousu [Chopotnorus Syndrome]. International Endocrinological Journal, 5 (45), 54-57.

Коvalenko, О.E. Lytvyn, O.V. (2013). Zminu tcerebralnogo krovopostachania pid vpluvom neyroprotektornoi terapii tsitikolinom u hvoryh na hipertonichnu dyscirculatory enzephalopathia ta suputniy hypothyreos [Changes in cerebral circulation under the influence of neuroprotective citicoline therapy in patients with hypertensive dyscirculatory encephalopathy and accompanying hypothyroidism]. Health Ukraine, №3(26), 24-25.

Muchaylenko, O.Y., Zubkova, S.T. (2012). Struktura I gemodunamika ekstra kranialnuh viddiliv sonnuh arteriy u chvoruh na hypothyreos [Structure and hemodynamics of extracranial carotid arteries in hypothyroid quadrupeds.]. Endochronology, 17, 1, 32-36.

Mishchenko, T.S., Shestopalova, L.F. (2006). Dyscirculatory enzephalopathia: sovremenue vzglyadu na patogenez I diagnostiku [Disciplinators of encephalopathy: a modern view on pathogenesis and diagnosis]. Healthy Ukraine, 15-16 (148-149), 16-18.

Yachno, N.N., Shtulman, D.R. (2007). Bolezni nernoi sistemy. Rukovodstvo nervnoi sistemu. Rukovodstvo dlya vrachey [Diseases of the nervous system. Management of the nervous system. Guide for doctors]. М. 2007.

Kovalenko, O.E., Kravchenko, A.M., Lytvyn, O.V., Ovodyuk, N.M., Zakrutko, L.I. (2012). Chronichni tserebrovascularni zachvoryuvanya, zumovleni arterialnoyu hypertensieyu ta tserebralnum aterosclerozom. Metoduchni recomendatsii [Chronic cerebrovascular disorders caused by arterial hypertension and cerebral atherosclerosis. Methodological recommendations]. Кyiv.

Korzheletsiy, O.S. (2009). Klinichni aspect doplerografii [Clinical aspects of dopplerography]. Journal of Internal Medicine, 1-2, 13-14.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.