PECULIARITIES OF RISK FACTORS FOR GLAUCOMA PROGRESSION AND THEIR IMPACT ON DEVELOPMENT OF THE DISEASE
ARTICLE PDF (Українська)

Keywords

primary glaucoma, progression of disease, risk factors, preventive

How to Cite

Koshchynets, O. B., Kapechuk, V. V., & Krytsun, N. U. (2019). PECULIARITIES OF RISK FACTORS FOR GLAUCOMA PROGRESSION AND THEIR IMPACT ON DEVELOPMENT OF THE DISEASE. Clinical and Preventive Medicine, (3-4), 41-46. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(9).2019.05

Abstract

Objective: To identify factors of glaucoma progression andt heir impact on the development of late-stage glaucoma.

Materials and methods. Analysis of literary sources, sociological and medical-statistic. As part of a special program running at three in-patient ophthalmology departments at district hospitals in Ivano-Frankivsk region. A representative group of  515 people with primary glaucoma, including 347 respondents from I-II (initial) stage of primary glaucoma and 168 patients of III-IV (later) stages of the disease have been surveyed.

Results and discussion. It was proved that the chances of complicated course of glaucoma increase with age, in males, in patients with burdened heredity and concomitant cardiovascular diseases. Poor education, unemployment, loneliness, poor physical and social activity, harmful habits facilitate vision deterioration in glaucoma patients.

Conclusions. It was reported that the development of late-stage glaucoma significantly decreases quality of life by deteriorating health, decreased daily activity, increased anxiety and depression, elevated sense of social insecurity. The chances of late-stage glaucoma development increase with insufficient coverage by ophthalmological screening and low compliance tot reatment. This indicates the potential to prevent complications of glaucoma at the level of primary healthcare.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(9).2019.05
ARTICLE PDF (Українська)

References

Babich P. N., Chubenko A. V., Lapach S. N. (2005). Primeneniye sovremennykh statisticheskikh metodov v praktike klinicheskikh issledovaniy. Soobshcheniye tret'ye. Otnosheniye shansov: ponyatiye, vychisleniye i interpretatsiya [Application of modern statistical methods in the practice of clinical research. The third message. Odds ratio: concept, calculation and interpretation] Ukrainian medical chronicle. 2 (46). 113-119.

Vseobshchyy dostup k zdorovyu hlaz. Hlobalnyy plan deystvyy na 2014-2019 hh. Vsemyrnaya orhanyzatsyya zdravookhranenyya (2013). [Universal access to eye health. Global Action Plan 2014-2019 World Health Organization]. 32.

Detsyk O. Z. (2011). Metodychni pidkhody do uzahalnennya rezultativ naukovykh doslidzhen [Methodical approaches to the generalization of scientific research results]. Galician Medical Bulletin. 18. 2. 5-8.

Yegorov Ye. A. Glaukoma. Natsional'noye rukovodstvo [Glaucoma. National Leadership] (2013) / pod red. Ye. A. Yegorova. Moskva, 824.

Kazanova S. YU., Strakhov V. V. (2016). Analiz tempov progressirovaniya glaukomnogo protsessa pri razlichnykh variantakh nesoblyudeniya komplayensa lecheniya [Analysis of the rate of progression of the glaucoma process in various cases of non-compliance with treatment compliance]. National Glaucoma Journal, 2. 74-83.

Koshchynets O. B. (2013). Osoblyvosti sotsialno-ekonomichnoho statusu ta demohrafichnykh kharakterystyk khvorykh na pervynnu hlaukomu [Features of socio-economic status and demographic characteristics of patients with primary glaucoma]. Medicine today and tomorrow, 4 (61). 135-141.

Medvedovska N. V., Povch Z. V. (2016). Faktory ryzyku rozvytku hlaukomy u praktytsi simeynoho likarya [Risk factors for glaucoma development in family doctor practice]. Family medicine, №5 (67). 52-54.

Rykov S. O. (2011). Slipota i slabkozorist. Shlyakhy profilaktyky v Ukrayini [Blindness and low vision. Ways of prevention in Ukraine] / Za redaktsiyeyu prof. Rykova S.O. Kyyiv, 268.

Sharaf Vazhdi Mokhamed. Siplivyy V. I. (2014). Yepidemiologicheskiye osobennosti klinicheskogo techeniya glaukomy v zavisimosti ot sotsial'nykh, yekonomicheskikh, etnicheskikh i geograficheskikh faktorov[Epidemiological features of the clinical course of glaucoma depending on social, economic, ethnic and geographical factors]. National Journal of Glaucoma, 1. 68-76.

Allingham R. Rand M.D. (2011). Shilds textbook of glaucoma, 6thedition. Lippincott Williams&Wilkins, 923.

Quigley H. A., Broman A. T. (2006). The number of people with glaucoma world wide in 2010 and 2020. Br J Ophthalmol, 90(3),262–266.

Silvio P. (2012). Mario. Global data on visual impairments 2010. World Health Organization. 17.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.