Загальні положення та вимоги

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019,  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова», «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського»

Статті опубліковані в журналі отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Положення про науковий журнал Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами «Клінічна та профілактична медицина», (далі – Положення) визначає порядок  видання наукового журналу «Клінічна та профілактична медицина» (далі – журнал) відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами), Законів України:

 • Про інформацію  від 02.10.1992 №2657-XII (зі змінами);
 • Про науково-технічну інформацію від 25.06.1993 № 3322-ХІІ (зі змінами);
 • Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 № 2939-VI (зі змінами);
 • Про видавничу справу від 05.06.1997 № 318/97-ВР (зі змінами);
 • Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.1992 № 2782-XII (зі змінами);
 • Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII (зі змінами);
 • Про наукову і науково-технічну діяльність від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змінами);
 • Про наукову і науково-технічну експертизу від 10.02.1995 № 51/95-ВР (зі змінами);
 • Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах від 05.07.1994 № 80/94-ВР (зі змінами);
 • Про електронний цифровий підпис від 22.05.2003 № 852-ІV (зі змінами);
 • Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних від 23.03.2000 № 1587-Ш;

а також згідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.02.2018 р. за № 148/31600.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами  (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, надалі – Центр) є засновником журналу ‒ друкованого засобу масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 17834-6684Р від 04.05.2011 р.).

Журнал засновано відповідно до постанови вченої ради Центру від 20 жовтня 2016  року (протокол: № 7).

Журнал є фаховим мультидисциплінарним періодичним науковим  виданням.

Мова журналу – українська, російська, англійська (змішані випуски).

Цільове призначення – наукове, медичне.

Категорія читачів – працівники сфери охорони здоров’я, наукові працівники, аспіранти, докторанти,  лікарі-інтерни, студенти вищих медичних навчальних закладів.

Журнал створено з метою висвітлення результатів наукових досліджень у профілактичній і клінічній медицині, інформування медичної спільноти про новітні досягнення діагностики, лікування та профілактики захворювань, клінічні випадки в лікарській практиці,  актуальні події сучасної та зарубіжної медицини тощо.

Журнал видається в паперовому та електронному форматах, має власний веб-сайт (посилання на нього розміщується на веб-сайті Центру).

Редакційними органами журналу є: редакційна колегія (редколегія), редакційна рада, група наукових редакторів, редакційно-технічна група.

Персональний склад редколегії та редакційної ради, а також кандидатури для призначення головним редактором журналу, заступниками головного редактора, відповідальним секретарем редколегії,  розглядаються  вченою радою Центру та затверджуються наказом директора.

Редколегія здійснює керівництво роботою з організації наукового видання журналу.

Редакційна рада журналу із залученням до її складу відомих вчених виконує дорадчі функції.

До роботи з підготовки до видання журналу, рецензування отриманих для опублікування рукописів редакційною колегією залучаються наукові працівники Центру, а також науковці інших наукових установ та вищих навчальних закладів. На постійній основі виконують покладені на них функції завідувачі наукових відділів, наукові працівники, яким доручені обов’язки наукових редакторів, старший науковий співробітник (науково-технічна інформація), науковий співробітник (бібліотечна справа), молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклад), провідний редактор та оператор комп’ютерного набору наукового відділу організації медичної допомоги.

Періодичність видання – 8 разів на рік.

Обсяг – 3-4 ум. друк. арк. У разі потреби можуть видаватись спеціальні випуски.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЖУРНАЛУ

 • Наявність у складі редколегії не менше шести докторів наук з відповідних галузей науки, серед яких не менше трьох докторів наук, які є штатними працівниками Центру, а також іноземних вчених.
 • Здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей, що готуються до опублікування та організація нею проведення зовнішнього рецензування.
 • Рішення вченої ради Центру щодо рекомендації чергового номера журналу до видання та поширення через мережу Іnternet.
 • Дотримання вимог до редакційного оформлення видання у відповідності до державних стандартів України.
 • Наявність упродовж року в журналі статей, опублікованих англійською мовою.
 • Широка географія авторів публікацій, у тому числі зарубіжних.
 • Дотримання чіткої періодичності і регулярності виходу журналу: не менше двох разів на рік відповідно до затвердженого річного плану.

Журнал повинен містити титульний лист (титульний файл у форматі HTML), у якому наводяться: вихідні відомості (назва, надзаголовкові та підзаголовкові  дані, відомості про відповідального редактора, вихідні та випускні дані, мінімальні системні вимоги, індекс: УДК, номер: ISSN, знак охорони авторського права, анотація), список членів редакційної колегії; індексний файл у форматі HTML; структурований текстовий файл з бібліографічними описами статей (включаючи їх реферати, анотації або резюме) українською, російською, англійською мовами, файли з текстами статей у форматі HTML або PDF. У разі використання формату HTML для текстової частини у статті, графічні матеріали мають бути представлені у форматах GIF або JPG. Тексту статті мають передувати її назва, автор(и) і резюме, а також реєстраційний номер за міжнародним цифровим ідентифікатором DOI (Digital Object Identifier).