Процес рецензування та редакційна підготовка

ПРОЦЕС І ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рецензування проходять всі статті.

Рецензування є подвійним сліпим: прізвища, імена та імена по батьковій (ПІБ) рецензентів авторам не повідомляються, не повідомляються і рецензенту ПІБ автора. Листування між рецензентом і автором ведеться через редакцію. У випадку необхідності рукопис статті може бути надісланий на рецензування декільком рецензентам.

Рішення редколегії про можливість публікації є вирішальним. Орієнтовний час від надходження статті до отримання результатів рецензування  не повинен перевищувати одного місяця.

Рукопис, що надійшов, реєструється провідним редактором наукового відділу організації медичної допомоги в момент отримання паперового примірника (дата реєстрації).

Заступник головного редактора журналу приймає рішення про призначення рецензента/ів для рукопису конкретної статті (лекції) з урахуванням  напряму його наукової діяльності. В разі підготовки монотематичного випуску (номеру) журналу може призначатися редактор окремого випуску.

В разі негативної рецензії на рукопис автору направляється рецензія з мотивованою відмовою (без зазначення особи рецензента).

Рукописи статей, електронні носії та супроводжувальні документи авторам не повертаються.

РЕДАКЦІЙНА ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ

Статті надсилаються до редакційної колегії (провідному редактору наукового відділу організації медичної допомоги) в електронній (на e-mail редколегії) та паперовій версіях (1 примірник). До статті додається відгук наукового керівника (для студентів) та авторська довідка. В авторській довідці зазначаються: прізвища, імена та імена по батьковій авторів, назва статті, поштова адреса, e-mail, контактні телефони.

Провідний редактор наукового відділу організації медичної допомоги здійснює первинну експертизу рукопису статті за формальними ознаками, оформляє паспорт статті і передає рукопис на розгляд заступнику головного редактора, який призначає  рецензента (рецензентів) і наукового редактора відповідного фаху.

Для редакційної підготовки статей створюється група наукових редакторів та редакційно-технічна група.

До складу редакційно-технічної групи входять працівники  наукового відділу організації медичної допомоги: провідний редактор (відповідальна особа), старший науковий співробітник (науково-технічна інформація), науковий співробітник (бібліотечна справа),  молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади), оператор комп’ютерного набору. Координує роботу групи наукових редакторів та редакційно-технічної групи відповідальний секретар редакційної колегії. Контролює роботу групи наукових редакторів та редакційно-технічної групи заступник головного редактора ‒ завідувач наукового відділу організації медичної допомоги.

Провідний редактор наукового відділу організації медичної допомоги здійснює:

 • Реєстрацію рукописів статей (лекцій) та їх  первинну експертизу за формальними ознаками згідно вимог до оформлення статей (лекцій);
 • Оформлення паспорту статті (лекції) та подачі його разом із текстом статті (лекції) на розгляд заступнику головного редактора, який призначає рецензента та наукового редактора для кожної статті (лекції);
 • Направлення тексту статей (лекцій) призначеним рецензентам та науковим редакторам, ведення листування з авторами, рецензентами та науковими редакторами, здійснення моніторингу проходження статей (лекцій) на кожному етапі редакційної підготовки;
 • Дотримання термінів рецензування та наукового редагування статей;
 • Забезпечення технічного редагування статей (лекцій);
 • Формування оригінал-макету до кожного випуску (номеру) журналу та своєчасне його розміщення на власній сторінці веб-сайту;
 • Забезпечення (разом з інженером-програмістом) надійного функціонування сторінки веб-сайту номеру журналу;
 • Присвоєння кожній статті (лекції) реєстраційного номеру за міжнародним цифровим ідентифікатором DOI (Digital Object Identifier).

Науковий співробітник (бібліотечна справа) наукового відділу організації медичної допомоги здійснює:

 • Перевірку текстів статей на наявність плагіату (за відповідною комп’ютерною програмою);
 • Визначення УДК для статей (лекцій);
 • Редагування пристатейних списків літератури;
 • Розсилку журналу за затвердженим реєстром розсилки;
 • Розміщення відповідної інформації у локальному репозитарії академічних текстів та її призначенні до центрального репозитарію.

Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади) наукового відділу організації медичної допомоги здійснює: 

 • Переклад англійською українськомовних (російськомовних) пристатейних резюме;
 • Літературне редагування текстів статей (лекцій);
 • Листування (за потреби) з авторами статей (лекцій).

Рецензент (рецензенти) упродовж двох тижнів готує (готують) рецензію і подає (подають) її відповідальному секретареві редакційної колегії, який,  в залежності від позитивного чи негативного висновку рецензента, приймає (приймають) рішення щодо подальшої роботи із рукописом статті наукового редактора і  редакційно-технічної групи.

Після рецензування (в разі позитивної рецензії) та доопрацювання автором  рукопису статті науковий редактор визначає її готовність до публікації (у вигляді редакторського висновку) та подає рукопис  на розгляд відповідальному секретареві редколегії, який в разі відсутності недоліків в опрацьованому матеріалі представляє статтю заступнику головного редактора, який вивчає подані матеріали (текст підготовленої до опублікування статті, рецензії, висновок наукового редактора) і  представляє статтю головному редактору. В разі позитивного рішення відповідальний секретар редакційної колегії формує зміст журналу, який розглядається на засіданні редакційної колегії.

Редколегія подає зміст журналу на розгляд вченої ради Центру, яка рекомендує відповідний випуск журналу до публікації. На підставі затвердженого вченою радою змісту номера (випуска) журналу редакційно-технічна група формує макет відповідного номера (випуска) журналу.

Статті зазвичай публікуються в авторській редакції. За потреби редколегія залишає за собою право редагувати статті з подальшим погодженням їх тексту з авторами.