Публікаційна етика

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Автори оригінальних статей мають використовувати матеріали лише власних наукових досліджень. Використання та оприлюднення завідомо недостовірних даних є неприпустимими. Усі запозичення з інших джерел повинні бути оформленні відповідним чином, з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Плагіат в будь-яких формах, у тому числі неоформлені цитати, а також привласнення прав на результати чужих досліджень, є неприпустимим.

Автори проблемних і оглядових статей зобов’язані вказати на першоджерела і дотримуватись правил цитування.

Автори зобов’язані зазначати внесок кожного зі співавторів, результати чиїх досліджень лягли в основу поданої до публікації роботи. Особи, які не взяли участі в дослідженні в якості співавторів, не повинні зазначатися.

Автори не надають до публікації в журналі роботи, які були опубліковані раніше, а також роботи, що направлені для публікації в інші журнали (видавництва).

Автори додають до статті свої персональні дані: місце роботи, адреса за місцем роботи, посада, e-mail, що дозволяють авторам надсилати публікацію до редакції журналу.

Авторам має бути відомо, що їхня стаття направляється для рецензування  (ім’я рецензента при цьому не розголошується). Автори зобов’язані співпрацювати з науковим, літературним, технічними редакторами з метою покращення, скорочення чи доповнення своєї статті у відповідності до зауважень і пропозицій рецензента (редколегії), а також щодо виправлення виявлених неточностей, помилок.

У випадку наявності у статті помилок або неточностей, виявлених авторами після її направлення  до редколегії журналу (якщо стаття знаходиться на етапі розгляду чи вже опублікована), автори зобов’язані в найкоротші строки сповістити про це редколегію журналу.

Автор підтверджує своє виняткове авторство на дану статтю і бере на себе відповідальність за можливе порушення авторських прав третіми особами.   

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ АВТОРА І РЕДКОЛЕГІЇ

Редколегія журналу керується у своїй діяльності положеннями   кн. 4 «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють авторське право.

Редколегія зобов’язана:

Забезпечувати відповідність публікацій академічним стандартам і запобігати конфлікту інтересів між бізнес-вимогами.

Бути готовою опублікувати публікацію, у випадку необхідності поправки, спростування і вибачення, відповідно до міжнародних етичних вимог до  публікацій  у наукових виданнях і вимог законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.

Журнал надає міжнародний простір для наукових дискусій і публікацій, а також можливість молодим дослідникам публікувати результати власних наукових досліджень і ознайомитися з працями колег.

Для публікації не приймаються статті, які носять політичний характер  і  містять упереджені та некоректні оцінки інших наукових робіт і діяльності вчених.

При прийнятті рішення щодо публікації статті редакційна колегія оцінює лише зміст статті незалежно від расової приналежності автора, його статі, сексуальної орієнтації, політичних чи релігійних поглядів, статусу, соціального походження або громадянства.

Редколегія наукового журналу, приймаючи рішення про публікацію статті, керується достовірністю даних, науковою значимістю і науковою новизною представленої роботи.

У випадку виявлення в статті елементів копіювання з інших наукових праць (плагіату) чи фактів публікації авторами однієї й тієї ж статті у різних журналах, редакція вживає заходів щодо з’ясування причин цього порушення етики публікацій, сповіщаючи про це авторів і лишає за собою право зняти статтю з публікації, і в подальшому не допускати до розгляду статті цих авторів.

Редколегія дотримується конфіденційності щодо змісту отриманих для публікації статей: не використовує матеріали для передачі третім особам або в особистих цілях без письмової згоди авторів.

На всі претензії авторів редакція надає розгорнуті і обґрунтовані відповіді, докладаючи зусиль для вирішення конфліктних ситуацій.

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ РЕЦЕНЗЕНТА

Всі надіслані статті отримують рецензії, принаймні одного  рецензента, який входить до  числа авторитетних вчених  даного наукового напрямку.

Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, дотримуючись затвердженої редколегією структури рецензії. Персональна критика автора є неприпустимою (редколегія забезпечує сліпе рецензування).

Неопубліковані дані, що отримані з наданих до рецензування рукописів, не повинні використовуватися рецензентом в особистих цілях.

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису або має конфлікт інтересів і не може бути об’єктивним, повинен повідомити про це редколегію, з проханням виключити його з процесу рецензування цього рукопису.

В рецензії аналізується відповідність надісланої статті вимогам журналу за тематикою та об’ємом, а також оцінюється наукова  новизна, грамотність і зрозумілість викладеного матеріалу, переконливість експериментальних даних, наочність і правильність оформлення бібліографічного списку.

Результатом розгляду статті рецензентом є висновок щодо можливості її публікації – в представленому вигляді, з доопрацюванням, після принципового перероблення (з повторним розглядом) чи щодо її відхилення. Цей висновок затверджується редколегією журналу.

За результатами зовнішнього та внутрішнього (редакційного) рецензування, автору направляється відгук про статтю із зазначенням необхідних доопрацювань і термінів, в які їх необхідно виконати. При цьому персональні дані рецензента та наукового редактора не розголошуються.