Обґрунтування перспективних напрямів стандартизації медичного обслуговування населення України на рубежі 2020 рр.
ARTICLE PDF

Ключові слова

методологія, стандарт якості медичного обслуговування, клінічна настанова

Як цитувати

Дячук, Д., Зюков, О., & Ліщишина, О. (2020). Обґрунтування перспективних напрямів стандартизації медичного обслуговування населення України на рубежі 2020 рр . Клінічна та профілактична медицина, 3(13), 4-11. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(13).2020.01

Анотація

Резюме. Стан стандартизації медичного обслуговування населення України потребує критичного аналізу та порівняння з базовими європейськими рекомендаціями з питань методології. Враховуючи, що зазвичай стандартизація послуг в сфері охорони здоров’я відбувається в складних національних умовах та є компонентом системи управління якістю, ми прагнули визначити, чи відповідає методологія стандартизації медичного обслуговування в Україні способам, що використовуються в країнах з сильними економіками. Мета дослідження – визначити, чи відповідає імплементація та розвиток методології стандартизації медичного обслуговування населення в Україні підходам, що сформовані в Європейському Союзі, та обґрунтувати перспективні напрями поліпшення стандартизації медичного обслуговування населення України на рубежі 2020 рр.

Матеріали і методи. Здійснено історичний аналіз нормативних документів, що визначають в теперішній час методологію стандартизації медичного обслуговування в Україні, а також їх компаративний аналіз з чинними документами acquis Європейського Союзу в сфері охорони здоров’я.

Результати дослідження та їх обговорення. Оскільки основна відповідальність за поліпшення якості медичного обслуговування належить урядовим інституціям, спільні документи Європейського Союзу з даного питання мають рекомендаційний характер. Водночас проведений порівняльний аналіз дозволив виявити основні здобутки та прогалини з питань методологічного забезпечення стандартизації в сфері охорони здоров’я в Україні, обґрунтувати напрями удосконалення стандартизації медичного обслуговування населення України на рубежі 2020 рр.

Висновок. На початку 2020 рр. в Україні методологія стандартизації медичної допомоги частково відповідає підходам, властивим Європейському Союзу. На сучасному етапі поліпшення якості медичного обслуговування в Україні потребує посилення відповідальності урядових структур, удосконалення процедури впровадження та оновлення відповідно до наявних фактичних даних стандартів охорони здоров’я, встановлення зв’язку критеріїв якості медичного обслуговування, лікарського формуляру і табелів оснащення на основі єдиної доказової бази та єдиного понятійно-термінологічного тезаурусу, перевірки виконуваності стандартів та тарифів на медичні (фармацевтичні) послуги шляхом пілотного впровадження, моніторингу клінічних індикаторів. Прогрес у зазначених напрямах можливий за умови додержання методології доказової медицини, широкого залучення професіоналів сфери охорони здоров’я та представників отримувачів послуг з медичного обслуговування.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(13).2020.01
ARTICLE PDF

Посилання

COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS Recommendation no. r (97) 17 of the Committee of Ministers to member states on the development and implementation of quality improvement systems (qis) in health care. Available from: : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680506e0d

COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS Recommendation Rec (2001).13 of the Committee of Ministers to member states on developing a methodology for drawing up guidelines on best medical practices. Available from: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804f8e51

Lishchyshyna, O. M., Stepanenko, A.V., Melʹnyk, YE.O., Rubtsova, YE. I. (2018). Porivnyannya praktyky rozrobky ta vprovadzhennya klinichnykh nastanov [Comparison of practical developments and introduction of clinical training.]. Ukrainian medical journal, 1 (123), 2 – I/II, 52-60. Available from: https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2018/01/4613.pdf?upload= .

Pro stvorennya ta vprovadzhennya medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsiyi medychnoyi dopomohy v systemi Ministerstva okhorony zdorovʺya Ukrayiny [Provision and implementation of medical-technological documents and standardization of medical aid in the system of the Ministry of Health of Ukraine]. № 751. (2012). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2001-12#Text

An official website of the European Union. Available from: https://ec.europa.eu/health/policies/overview_en.

Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov'ya [Fundamentals of Ukrainian legislation on health care]. 2801-XII. (2020). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.

Reyestr medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv. Haluzevi standarty i klinichni nastanovy [Register of medical and technological documents. Industry standards and clinical]. Available from: https://www.dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/

OECD (2019). Health at a Glance 2019: OECD Indicators. OECD Publishing. Paris. Available from: https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.