ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ ВПЛИВУ СТРЕСІВ НА ЗДОРОВ’Я ТА ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
ARTICLE PDF

Ключові слова

конфлікти, стреси, поширеність, причини, медико-соціальні наслідки впливу стресів на здоров’я, заходи з подолання, психогігієна та психопрофілактика.

Як цитувати

Грузєва, Т., Гречишкіна, Н., Іншакова, Г., & Власенко, С. (2021). ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ ВПЛИВУ СТРЕСІВ НА ЗДОРОВ’Я ТА ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я. Клінічна та профілактична медицина, 1(15), 38-47. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.05

Анотація

Мета дослідження: обґрунтування навчального контенту з питань впливу стресів на здоров’я та заходів протидії в навчальному курсі з громадського здоров’я.

Матеріали і методи: В роботі застосовано бібліографічний, інформаційно-аналітичний методи та контент-аналізу. Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи НМУ імені О.О. Богомольця на тему «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації організації медичної допомоги в умовах розвитку системи громадського здоров’я» (№ держреєстрації 0120U100807).

Джерелами інформації були дані наукової літератури за темою дослідження, стратегічні і програмні документи ВООЗ та ЄРБ ВООЗ, у т. ч. Модель компетенцій ВООЗ-ASPHER для кадрів громадського здоров’я в Європейському регіоні, Основи Європейської політики «Здоров’я – 2020», Європейський план дій зі зміцнення потенціалу і послуг громадського здоров’я, стандарти освіти підготовки магістрів за напрямом «медицина» та «громадське здоров’я», примірна навчальна програма навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я» підготовки магістрів медицини.

Результати. Дослідження наукових джерел літератури засвідчило зростаючий вплив психологічних чинників, зокрема стресів, на формування популяційного здоров’я населення та потребу в заходах протидії, що потребувало, окрім іншого, підготовки кадрів охорони здоров’я, здатних визначати вплив стресів на здоров’я населення, оцінювати їх поширеність, обґрунтовувати заходи протидії.

Обґрунтування навчального контенту з вказаних питань здійснювалося на основі аналізу положень стандартів освіти підготовки магістрів охорони здоров’я, примірної навчальної програми «Cоціальна медицина, громадське здоров’я» підготовки магістрів медицини, документів ВООЗ, у т. ч. Моделі компетенцій ВООЗ-ASPHER для кадрів громадського здоров’я, Основ Європейської політики «Здоров’я – 2020», Європейського плану дій зі зміцнення потенціалу і послуг громадського здоров’я тощо.

Навчальний контент включає формулювання мети заняття на тему «Стреси і конфлікти. Механізми захисту людей від дій стресу», її обґрунтування, перелік основних понять, навчально-цільові завдання, питання передаудиторної підготовки, основні теоретичні питання, типові приклади вирішення конкретних ситуаційних завдань, перелік рекомендованої літератури. Теоретична частина заняття охоплює різнобічні питання поширеності стресових ситуацій у суспільстві, їх причини, видів та ознак стресу, впливу стресових ситуацій на здоров’я населення, видів та типів конфліктів, їх наслідків, причин конфліктів, фаз їх розгортання та методи врегулювання, заходів захисту людей від стресу, психопрофілактики, стратегій і заходів протидії негативному впливу стресів на здоров’я населення.

Висновки. Підготовка магістрів охорони здоров’я з питань протидії негативним наслідкам впливу стресових ситуацій на здоров’я сприятиме удосконаленню профілактичної складової в охороні здоров’я, зменшенню глобального тягаря хвороб, викликаного стресовими ситуаціями, збереженню та зміцненню здоров’я населення.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.05
ARTICLE PDF

Посилання

Basic documents. 49th ed. Geneva: World Health Organization, 2020. 244 р.

Social determinants of mental health. Geneva: World Health Organization, 2014. 54 р.

Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. Copenhagen: WHO EURO, 2011. 190 р.

European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services. Copenhagen: WHO EURO, 2015. 42 p.

Social Determinants and Health Behaviors: Conceptual Frames and Empirical Advances. Currеnt Opinion Psychology. 2015. Vol. 5. Р. 78–84.

Taukeni S. G. Introductory Chapter: Bio-Psychosocial Model of Health, Psychology of Health - Biopsychosocial Approach. 2019. URL : https://www.intechopen.com/books/psychology-of-health-biopsychosocial-approach/introductory-chapter-bio-psychosocial-model-of-health. DOI: 10.5772/intechopen.85024.

Urbanization and health in developing Countries: a systematic review. World Healths & Population. Vol. 15. №1. P. 7–20.

Collection and integration of data on refugee and migrant health in the WHO European Region. Technical guidance. Copenhagen: WHO EURO. 2020. 99 р.

Primary health care and health emergencies. Geneva: WHO. 2018. 16 р.

Thoits P. A. Stress and Health: Major Findings and Policy Implications. Journal of Health and Social Behavior. 2010. Vol. 8. № 51. P. 41-53.

Assessing mental health and psychosocial needs and resources Toolkit for humanitarian settings. Geneva: WHO. 2012. 84 р.

Mental health atlas 2014. Geneva: WHO. 2014. 72 р.

Mental health: strengthening our response. URL : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response.

Mental Health in Emergencies. Mental and Social Aspects of Health of Populations Exposed to Extreme Stressors. Geneva: WHO. 2003. 8 р.

Psychological first aid: Guide for field workers. Geneva: WHO. 2011. 64 р.

Strengthening the health system response to covid-19 in the who transmission scenarios. Action points for the WHO European Region. Copenhagen: WHO EURO. 2020. 10 p.

Action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region 2018–2023. Copenhagen: WHO EURO. 2019. 23 p.

Building Back Better. Sustainable Mental Health Care after Emergencies. Geneva: WHO. 2013. 108 р.

ASPHER’s European List of Core Competences for the Public Health Professional. Denmark, 2018. 65 р.

Сurriculum validation Handbook & application Version 3.6. 2020. Agency for Public Health Education Accreditation. 2020. 11 p.

WHO-ASPHER Competency Framework for the Public Health Workforce in the European Region. Copenhagen: WHO EURO. 2020. 73 р.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.