ПОКАЗНИКИ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЕДНЬОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ НА ТЛІ КОМБІНОВАНОГО АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ ЕНАЛАПРИЛОМ ТА АМЛОДИПІНОМ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба, артеріальний тиск, добовий моніторинг артеріального тиску, комбіноване антигіпертензивне лікування.

Як цитувати

Пасько, В. (2021). ПОКАЗНИКИ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЕДНЬОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ НА ТЛІ КОМБІНОВАНОГО АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ ЕНАЛАПРИЛОМ ТА АМЛОДИПІНОМ. Клінічна та профілактична медицина, (3), 59-64. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.07

Анотація

Як відомо, артеріальною гіпертензією страждають 30-35% дорослого населення індустріально розвинених країн, а серед осіб похилого віку поширеність її сягає 40-50%. Останніми роками дискутується питання щодо оптимізації лікування артеріальної гіпертензії в осіб похилого віку. Донедавна суперечливі питання стосувалися лікування хворих похилого віку на артеріальну гіпертензію, вибору ефективних антигіпертензивних препаратів з найменшою кількістю побічних дій, з попередженням ускладнень артеріальної гіпертензії, зменшенням смертності, покращенням якості життя.

  Мета – обґрунтування антигіпертензивної ефективності комбінації еналаприлу і амлодипіну у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії похилого та середнього віку.

Матеріал і методи. Показники добового моніторингу артеріального тиску визначено в 57 пацієнтів середнього (45-59 років) віку (група І) і 43 хворих похилого (60-74 роки) віку (група ІІ), які перебували на стаціонарному двотижневому лікуванні. Лікування гіпертонічної хвороби проводилось протягом 14 діб. Використовували комбінацію препарату еналаприлу у дозі 10 мг двічі на добу та амлодипіну у дозі 5 мг на добу. В обстежених середнього і похилого віку виділяли 2 групи добового профілю артеріального тиску: “dipper” і “non-dipper”.

Результати. Комбінація еналаприлу і амлодипіну у хворих похилого віку знижувала середньодобовий діастолічний артеріальний тиск на 20,3% (р<0,05). Натомість, у хворих середнього віку відмічене зниження середньодобового та максимального систолічного артеріального тиску на 17,3% (p<0,001) і 7,8% (р<0,05) та відповідно діастолічного артеріального тиску – на 23,2% (p<0,001) та 11,8% (р<0,05).

Висновки. Отже, проведення комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих похилого віку протягом 14 діб було недостатнім для значущого покращення показників добового моніторингу артеріального тиску. Вочевидь, позитивні зміни потребують більш тривалого медикаментозного впливу.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.07
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Біканова І.І., Вікторов О.П. Використання еналаприлу: сучасні проблеми. Новости медицины и фармации. 2007. № 5 (209). С. 28.

Билецкий С.В., Петринич О.А., Казанцева Т.В. Роль антагонистов кальция в лечении артериальной гипертензии. Внутрішня медицина. 2008. № 1 (7). С. 50−53.

Бичко М.В. Антагоністи кальцію в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану із ішемічною хворобою серця. Ужгород: Ліра. 2012. 376 с.

Жарінов О.Й., Децик О.Б., Рогуцька О.М. Ефективність амлодипіну у зниженні систолічного артеріального тиску: відкрите оглядове дослідження. Український кардіологічний журнал. 2007.

№ 2. С. 39–44.

Житникова Л.М. Комбинированная терапия артериальной гипертонии: эффективно и удобно. Русский медицинский журнал. 2011. Том 19. № 2. С. 1–6.

Иванова Л.Н. Амлодипин в терапии больных артериальной гипертензией. Укр. мед. альманах. 2007. Том 47. №7. С. 27–28.

Лопатин Ю.М. Амлодипин как компонент комбинированной антигипертензионной терапии: что определяет выбор препарата? «Consilium medicum». 2008. Экстра спец. выпуск. С. 6−11.

Маколкин В.И. Антагонисты кальция – препараты выбора при лечении артериальной гипертензии. Внутрішня медицина. 2007. № 5. С. 98−100.

Остроумова О.Д., Шапошник И.И., Ролик Н.Л., Поликарпов В.А. Возможности комбинированной терапии ингибиторами АПФ и дигидропиридиновыми антагонисатми кальция. Український медичний часопис. 2006. № 1 (51). С. 41–48.

Сіренко Ю. М., Радченко Г. Д. Значення добового моніторування артеріального тиску для діагностики і лікування артеріальної гіпертензії. К. 2001. 27 с.

REFERENCES

Bіkanova, І.І., Vіktorov, O.P. (2007). Vikoristannya enalaprilu: suchasnі problemy [The use of enalapril: current problems]. Novosti mediciny i farmacii, 5 (209), 28.

Bileckij, S.V., Petrinich, O.A., Kazanceva, T.V. (2008). Rol' antagonistov kal'ciya v lechenii arterial'noj gipertenzii [The role of calcium antagonists in the treatment of hypertension]. Internal Medicine, 1 (7), 50−53.

Bichko, M.V. (2012). Antagonіsti kal'cіyu v lіkuvannі hvorih na arterіal'nu gіpertenzіyu, asocіjovanu іz іshemіchnoyu hvoroboyu sercya [Calcium antagonists in the treatment of patients with hypertension associated with coronary artery disease]. Uzhgorod: Lіra, 376.

ZHarіnov, O.J., Decik, O.B., Roguc'ka, O.M. (2007). Efektivnіst' amlodipіnu u znizhennі sistolіchnogo arterіal'nogo tisku: vіdkrite oglyadove doslіdzhennya [Efficacy of amlodipine in lowering of systolic blood pressure: an open-label study]. Ukrainian Journal of Cardiology, 2, 39–44.

ZHitnikova, L.M. (2011). Kombinirovannaya terapiya arterial'noj gipertonii: effektivno i udobno [Combination therapy of arterial hypertension: effective and convenient]. Russian medical journal, 19, 2, 1–6.

Ivanova, L.N. (2007). Amlodipin v terapii bol'nyh arterial'noj gipertenziej [Amlodipine in the treatment of patients with hypertension]. Ukrainian Medical Almanac, 47, 7, 27–28.

Lopatin, YU.M. (2008). Amlodipin kak komponent kombinirovannoj antigipertenzionnoj terapii: chto opredelyaet vybor preparata? [Amlodipine as a component of combination antihypertensive therapy: what determines the choice of drug?]. Consilium medicum, 6−11.

Makolkin, V.I. (2007). Antagonisty kal'ciya – preparaty vybora pri lechenii arterial'noj gipertenzii [Calcium antagonists are the drugs of choice in the treatment of hypertension]. Internal Medicine, 5, 98−100.

Ostroumova, O.D., SHaposhnik, I.I., Rolik, N.L., Polikarpov, V.A. (2006). Vozmozhnosti kombinirovannoj terapii ingibitorami APF i digidropiridinovymi antagonisatmi kal'ciya [Possibilities of combination therapy with ACE inhibitors and calcium dihydropyridine antagonists]. Ukrainian medical journal, 1 (51), 41–48.

Sirenko, YU. M., Radchenko, H.D. (2001). Znachennya dobovoho monitoruvannya arterialnoho tysku dlya diahnostyky i likuvannya arterialnoyi hipertenziyi [Value of ambulatory blood pressure monitoring for diagnosis and treatment of arterial hypertension]. K., 27.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.