ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ В СИСТЕМАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: В ФОКУСІ НАЦІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОЦЕСИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ARTICLE PDF

Ключові слова

показники якості медичної допомоги
вимірювання ефективності
показники якості профілактичної медичної допомоги

Як цитувати

Дячук, Д., Ліщишина, О. М., Зюков, О., & Гандзюк , В. А. (2022). ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ В СИСТЕМАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: В ФОКУСІ НАЦІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОЦЕСИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ . Клінічна та профілактична медицина, 1(19), 90-101. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(19).2022.11

Анотація

Вступ. Вимірювання якості медичного обслуговування в країні відноситься до суттєвих систем підвищення якості в охороні здоров’я.

Мета дослідження. Вивчення досвіду країн з сильними економіками стосовно моніторингу та оцінки якості медичного обслуговування, порівняння з вітчизняним досвідом в даній сфері

Матеріали і методи. Наведено результати огляду англомовних сайтів з вимірювання клінічних індикаторів в Великій Британії, Канаді та США та сайтів вітчизняної системи охорони здоров’я (МОЗ України, Центру медичної статистики МОЗ України, Державного експертного центру МОЗ України, Національної служби охорони здоров’я України).

Результати. Встановлено, що в країнах, дані яких було піддано аналізу, вирішення завдань безперервного поліпшення якості медичної допомоги відбувається за допомогою зв’язку з клінічними настановами, державної підтримки процесів вимірювання якості медичної допомоги, надання програмного забезпечення для обрахунків та прозорості визначення індикаторів.

В вітчизняній системі охорони здоров’я з 2018 р. відбуваються паралельні процеси: а) клінічні індикатори якості затверджуються в складі галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я, б) показники, що демонструють обсяги медичної допомоги, збирає та обробляє Центр медичної статистики МОЗ України, в) Національна служба здоров’я України формує спеціальні показники на основі даних надавачів та користувачів медичних послуг обробляє, аналiзує та оприлюднює знеособлені відкриті дані у Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у вигляді спеціальних дашбордів; зазначені показники частково релевантні до клінічних індикаторів якості.

Висновки. На основі порівняння застосованих в різних країнах показників, зв’язку показників якості з доказовими даними визначено подальші кроки для системного підходу в сфері поліпшення якості медичної допомоги, оскільки основним інструментом моніторингу та оцінки медичного обслуговування є спеціальні показники – індикатори якості. Дані показники обчислюються ретроспективно за стандартизованими методиками, визначеними на національному рівні, що сприяє прозорості та підзвітності охорони здоров‘я. При цьому зв‘язок з доказами та клінічними настановами, програмне забезпечення, шаблони та формули розрахунку, рамки застосування та обмеження тощо чітко визначені та легко доступні, кількість та види індикаторів варіюють від країни до країни. В закладах охорони здоров’я індикатори обчислюють з використанням інформаційних технологій на основі даних пацієнтів, зосереджуючись на таких аспектах якості медичної допомоги як результативність та продуктивність. Системне поліпшення якості медичної допомоги на практиці може досягатись через релевантність обчислюваних в електронній системі охорони здоров’я показників з доказовими положеннями національних клінічних настанов та вимогами галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(19).2022.11
ARTICLE PDF

Посилання

Сouncil of Europe Recommendation no. r (97) 17 of the Committee of Ministers to member states on the development and implementation of quality improvement systems (qis) in health care. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680506e0d

Improving healthcare quality in Europe: Characteristics, effectiveness and implementation of different strategies [https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/improving-healthcare-quality-in-europe-characteristics,-effectiveness-and-implementation-of-different-strategies-2019]. Health Policy Series, No. 53. Busse R, Klazinga N, Panteli D, et al., editors. Copenhagen (Denmark): European Observatory on Health Systems and Policies; 2019.

Papanicolas I, Smith P. WHO, on behalf of the European Observatory. Open University Press; Maidenhead: 2013. Health system performance comparison: an agenda for policy, information and research.

EC. So What? Strategies across Europe to assess quality of care. Report by the Expert Group on Health Systems Performance Assessment. European Commission (EC). Brussels: European Commission; 2016.

OECD. Patient-Reported Indicators Survey (PaRIS). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2019. Available at: http://www.oecd.org/health/paris.htm, accessed 8 February 2019.

Improving healthcare quality in Europe: Characteristics, effectiveness and implementation of different strategies [Internet]. Health Policy Series, No. 53. Busse R, Klazinga N, Panteli D, et al., editors. Copenhagen (Denmark): European Observatory on Health Systems and Policies; 2019

Carinci F, et al. Towards actionable international comparisons of health system performance: expert revision of the OECD framework and quality indicators. International Journal for Quality in Health Care. 2015;27(2):137–46. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25758443/

Porter M. What is value in health care. New England Journal of Medicine. 2010;363(26):2477–81. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21142528/.

ICHOM. Standard Sets. International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). 2019. https://www.ichom.org/standard-sets /, accessed 8 February 2019.

Martin Lawrence (Professor of General Practice) (Lecturer in General Practice) & Frede Olesen (1997) Indicators of Quality in Health Care, The European Journal of General Practice, 3:3, 103-108, DOI: 10.3109/13814789709160336

Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. 1966. Milbank Q. 2005;83(4):691-729. doi:10.1111/j.1468-0009.2005.00397.x

Наказ МОЗ України від 01.08.2011 р. № 454 «Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0454282-11#Text

Наказ МОЗ України від 19.09.2011 р. № 597 «Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0597282-11#Text

Методика розробки системи індикаторів якості медичної допомоги, затвердженою наказом МОЗ України від 28.09.2012 р. № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 р. за № 2002/22314 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2002-12#n4

Наказ МОЗ України від 11.09.2013 р. № 795 “Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.09.2013 р. № 1669/24201 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1669-13#Text.

Наказ МОЗ України від 19.06.2014 р. № 414 «Про затвердження Переліку клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу, при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2014 р. № 737/25514 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0737-14#Text.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.