СТАВЛЕННЯ ЛІКАРІВ ДО СВОЇХ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕФЛЕКСІЇ
ARTICLE PDF

Ключові слова

професійна саморефлексія лікарів
професійні психологічні компетентності
безперервний професійний розвиток лікарів

Як цитувати

Шевцов, А., Зюков, О., & Ошивалова, О. (2023). СТАВЛЕННЯ ЛІКАРІВ ДО СВОЇХ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕФЛЕКСІЇ. Клінічна та профілактична медицина, (1), 50-57. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.08

Анотація

Мета дослідження полягала у вивченні ставлення та оцінки лікарями багатопрофільного закладу охорони здоров’я (різних спеціальностей, віку та стажу) ролі психологічних компетентностей в їх професійній діяльності; дослідженні самооцінки лікарями своїх психологічних знань і умінь та здібностей проявляти різні форми комунікації з певними групами пацієнтів як важливого компоненту професійної рефлексії.

Матеріал і методи. Пілотне соціологічне анкетування керівників підрозділів багатопрофільного закладу охорони здоров’я з проведенням фокус-групи та подальше соціологічне опитування вибіркової сукупності (40,9%) лікарів цього закладу різних спеціальностей, віку та стажу. Статистичний аналіз результатів анкетування здійснювався із застосуванням програмного продукту Microsoft Excel.

Результати. В результаті проведеного дослідження здобута оцінка значення психологічних компетенцій лікаря в професійній діяльності та самооцінка лікарями своєї психологічної компетентності за різними напрямами професійної роботи.

Висновки. Саморефлексивна оцінка лікарями своїх психологічних компетентностей маніфестує наявність реальної потреби у вдосконаленні цих компетентностей та відповідний мотиваційний потенціал лікарів. Відносно низькі бали самооцінки лікарями окремих видів професійної психологічної компетентності дозволяють зробити висновок про актуальні теми відповідних курсів підвищення кваліфікації у сфері психологічних компетентностей: уміння запобігати професійному стресу, професійній деформації та професійному вигоранню лікаря; навички управління конфліктами та кризовими міжособистісними ситуаціями на роботі; психологічні знання, уміння та навички комунікації з психологічно тяжкими пацієнтами. Аналіз рівня коефіцієнта кореляції Пірсона відповідей за різними питаннями з даними про вікові категорії та даними про стаж професійної роботи дозволяє зробити висновки, що і респонденти з великим професійним стажем, і респонденти старшого віку потребують підвищення кваліфікації у сфері психологічної компетентності. А навички психологічної резил’єнтності та стійкість до стресів зростає швидше через набуття життєвого досвіду, ніж через стаж на робочому місці. Можна зробити висновок про необхідність проведення психологічних тренінгів зі стресостійкості та резил’єнтності для лікарів безпосередньо в умовах закладу охорони здоров’я, наприклад у якості фахової школи.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.08
ARTICLE PDF

Посилання

Bereza, Ivan (2019). Suchasnyi stan profesiinoi osvity v haluzi medytsyny. Ukrainian professional education [The current state of professional education in the field of medicine. Ukrainian professional education], № 5, S. 91-96. https://doi.org/10.33989/2519-8254.2019.5

Shevtsov, A. (2021). Systemno-synerhetychna metodolohiia doslidzhennia profesiinykh kompetentnostei likaria u bahatoprofilnykh zakladakh okhorony zdorovia. Klinichna ta profilaktychna medytsyna [System and synergetic methodology to research doctor's professional competences in the multiprofile healthcare institutions], 3(17), 65-74.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu bezperervnoho profesiinoho rozvytku medychnykh ta farmatsevtychnykh pratsivnykiv Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 14 lypnia 2021 r. № 725 [On approval of the Regulation on the system of continuous professional development of medical and pharmaceutical workers Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 14, 2021 No. 725] (2021).

Liubina Liubov Anatoliivna (2015). Henderni osoblyvosti formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh likariv. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata psykholohichnykh nauk [Gender features of the formation of professional competence of future doctors. Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of psychological sciences]. Na pravakh rukopysu. Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy. Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka.

Vitenko, I. S. (1995). Psykholohichni osnovy pidhotovky medychnykh kadriv [Psychological foundations of training of medical personnel]. Kh.: Osnova.

Diachuk, D., Lishchyshyna, O. M., Ziukov, O., & Handziuk , V. A. (2022). Indykatory yakosti v systemakh okhorony zdorovia: v fokusi natsionalnykh resursiv rezultaty, protsesy ta produktyvnist. Klinichna ta profilaktychna medytsyna [Quality indicators in health care systems: National Resources Focus on Results, Processes and Productivity], 1(19), 90-101.

Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy v chastyni profilaktyky sertsevosudynnykh zakhvoriuvan: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 13.06.2016 № 564 [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 13.06.2016 No. 564 "On the approval and implementation of medical and technological documents on the standardization of medical care in the prevention of cardiovascular diseases"].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.