CHARACTERISTICS OF ILLNESS AMONG HEALTHCARE EMPLOYEES
ARTICLE PDF (Українська)

Keywords

health care
insurance
corporate insurance
social insurance
health care workers

How to Cite

Rudakova, L. O., & Mikhalchuk, V. M. (2023). CHARACTERISTICS OF ILLNESS AMONG HEALTHCARE EMPLOYEES. Clinical and Preventive Medicine, (8), 108-117. https://doi.org/10.31612/2616-4868.8.2023.13

Abstract

The aim of the work is to characterize and assess the state of health of health care workers and to find out which diseases are most common among health care workers and which list of diseases requires treatment on the basis of social health insurance.

Materials and methods. In the course of the research, 550 health care workers were interviewed and surveyed regarding the feasibility of implementing social insurance for health care workers in the city of Kyiv and medical and preventive institutions in the Kyiv region. Evaluating the classification of commercial and social insurance in Ukraine, the authors noted that 9% of them do not support any type of insurance at all, 5% support commercial insurance, and 85% support social insurance, 1% refrained from answering.

The results. As of January 1, 2022, the number of insured persons in the Social Insurance Fund of Ukraine was 4,236,285, of which: legal entities – 2,548,964, individuals – 1,714,321, voluntarily insured persons – 52. In 2021, the fund's income amounted to UAH 17,753.1 million, or 99.3% of the plan, including insurance contributions of policyholders and insured persons – UAH 16,858.8 million, which is 99.2% of the plan [1].

The article provides a thorough characterization of statistical information, which includes the processing of the primary documents "Occupational Disease Record Card (Occupational Injury)", compiled for all cases of occupational diseases first detected and registered in Ukraine for the specified years; conducted questionnaires and interviews of health care workers (employees of health care institutions in the city of Kyiv and Kyiv, Khmelnytskyi, Odesa, Cherkasy, and Sumy regions).

The number of appeals for qualified specialized medical care and issuance of disability certificates was studied. The formation of occupational diseases of health care workers was also determined and their statistical information was provided.

Conclusions. For the high-quality functioning of the health care sector and the reduction of mortality among medical workers, it is necessary to implement the proposed model of social insurance for health care workers. It is this kind of insurance that will ensure the proper life of health care workers, preserve and restore their working capacity, reduce the rate of deaths among them with a low financial loss for them and their family members.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.8.2023.13
ARTICLE PDF (Українська)

References

Oblik strakhuvalnykiv i dokhodiv za 2022 rik. Fond sotsialnoho strakhuvannia Ukrainy [Accounting of policyholders and income for 2022. Social Insurance Fund of Ukraine]. Available from: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/956381

Strelchenko O., Okhrimenko I., Kislitsyna I. (2023). Administrative and legal regulation of distance and blended learning during the covid-19 pandemic [Administrative and legal regulation of distance and blended learning during the covid-19 pandemic]. Journal of law and political sciences scientific and academy journal, 36, 10-26. Available from: http://journal-law.com/ journallaw1@yahoo.co)

Faktorы bezopasnosty medrabotnykov y laborantov. Available from: http://sente-lab.com/ novinki-iz-laboratornogo-mira/svetya-drugim-sgorayusam-etot-starinnyij-vrachebnyij-lozung-v-nashi-dniobretaet-osobyij-smyisl.-spas.html

Nahorna A. M., Sokolova M. P., Kononova I. H. (2016). Profesiina zakhvoriuvanist medychnykh pratsivnykiv v Ukraini yak medyko-sotsialna problema. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi, 2(47), 3-16. Available from: https://doi.org/10.33573/ujoh2016.02.003

Horachuk V. V. (2008). Pro optymizatsiiu systemy okhorony zdorovia pratsivnykiv medychnoi haluzi. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 6 (68). Available from: http://www.umj.com.ua/article/2303/prooptimizaciyu-sistemi-oxoroni-zdorov-ya-pracivnikivmedichnoi-galuzi.

Kravchuk V. V., Kalnysh V. V., Yena A. I. (2005). Syndrom «profesiinoho vyhorannia» yak indykator porushennia zdorovia pratsivnykiv okremykh spetsialnostei. Okhorona zdorovia Ukrainy, 1–2, 28–32.

Maksymenko S.D., Khaustova E.A. (2013). Teoretyko-metodolohycheskyi henezys vыhoranyia u medytsynskykh rabotnykov. Problemy suchasnoi psykholohii, 19, 7-23. Available from: DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-19.%25p

Havrylenko M. A. (2002). K voprosu o razvytyy syndroma «vыhoranyia» u vrachei psykhyatrov-psykhoterapevtov. Arkhiv psykhiatrii, 4, 192–195. Available from: https://cmhmda.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/arkhiv-psikhiatrii-2002-4.pdf

Moroz V. M., Serheta I. V., Feshchuk N. M., Oliinyk M. P. (2005). Okhorona pratsi v medytsyni i farmatsii. Vinnytsia: Nova knyha, 544.

Iureva L. N. (2002). Professyonalnoe vыhoranye u medytsynskykh rabotnykov: formyrovanye, profylaktyka, korrektsyia. Kyev : Sfera, 272 s.

Strelchenko O., Okhrimenko I., Martynenko D. (2022). Character of public administration by the digitalization process during health care virtualization. Journal of law and political sciences scientific and academy journal, (33), 277-288. Available from: http://journal-law.com/ ; journallaw1@yahoo.co and others.

Bohucharova O. I. (2002). Zdorovia osobystosti u psykholohichnii perspektyvi: KNU im. T. H. Shevchenka. Kyiv, 283.

Horachuk V. V. (2008). Pro optymizatsiiu systemy okhorony zdorovia pratsivnykiv medychnoi haluzi. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 6 (68). Available from: http://www.umj.com.ua/article/2303/prooptimizaciyu-sistemi-oxoroni-zdorov-ya-pracivnikivmedichnoi-galuzi.

Melnyk S.V., Horzov L.F., Melnyk V.S. (2022). Chastota zakhvoriuvanosti medychnykh pratsivnykiv stomatolohichnoho profiliu. Ukraina. Zdorovia natsii, 1 (67), 73-77. Available from: DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.1.1.2022.254642

Kundiiev Yu. I., Nahorna A. M., Varyvonchyk D. V., Sokolova M. P. (2010). Zakhvoriuvanist medychnykh pratsivnykiv na profesiinyi tuberkuloz. SES profilaktychna medytsyna, 2 (22), 3–8. Available from: https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.003

Kundiiev Yu. I., Nahorna A. M., Varyvonchyk D. V. (2014). Profesiini infektsiini khvoroby. Kyiv : VD «Avitsena», 528.

Strelchenko O., Okhrimenko S., Pavlov D. (2020). The Role of the Institute of Medical Law in the Postmodern Society, 11 (3), 145-159. Available from: DOI: https://doi.org/10.18662/po/11.3/204

Kundiiev Yu. I., Nahorna A. M., Varyvonchyk D. V. (2014). Profesiini infektsiini khvoroby. Kyiv : VD «Avitsena», 528.

Strelchenko O. H., Huz K.Iu. Bukhtiiarov O.A. (2022). Kharakterystyka mekhanizmiv publichnoho administruvannia sferoiu medychnoho obsluhovuvannia ta reabilitatsii osib, yaki maiut pravo na medychne obsluhovuvannia v zakladakh okhorony zdorovia MVS Ukrainy. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 12, 328-331. Available from: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-12/76

Strelchenko O.H., Pylypiuk V.V. (2021). Administratyvno-pravova kharaktery zabezpechennia sanitarno-epidemiolohichnoho blahopoluchchia naselennia Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 1 (4), 72-75. Available from: DOI: https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2021.13

Strelchenko O.H. Skoryk V.O. (2020). Mekhanizm publichnoho administruvannia u imunoprofilaktychnii sferi. «Visegrad Journal on Human Rights», 3, 173-179. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5430/1/4889_IR.pdf

Strelchenko O.H. (2019). Rehuliuvannia sfery obihu likarskykh zasobiv v Ukraini: administratyvno-pravove doslidzhennia: monohrafiia. K. : Vydavnychyi tsentr «Kafedra», 400.

Strelchenko O.H. (2020). Publichne administruvannia sferoiu obihu likarskykh zasobiv : administratyvno-pravove doslidzhennia: monohrafiia. LAP LAMBERT Academic Publishing. 452.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.