PROTECTION OF THE RIGHTS OF HEALTHCARE WORKERS IN THE LIGHT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES
ARTICLE PDF

Keywords

medical workers
the rights of medical workers
the sphere of health care
medical neutrality
duties
guarantees

How to Cite

Strelchenko, O. G., Pastukh, I. D., Dotsenko, O. S., Bukhtiyarova, I. G., & Koshova, S. P. (2024). PROTECTION OF THE RIGHTS OF HEALTHCARE WORKERS IN THE LIGHT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES. Clinical and Preventive Medicine, (1), 130-139. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1.2024.15

Abstract

The aim of the article is to thoroughly characterize the rights of all health care workers in accordance with the current legislation of Ukraine, as well as to identify problems that arise in the process of protecting the rights of health care workers and to propose ways to eliminate them.

Materials and methods. In the course of the research 1,000 healthcare workers were interviewed and surveyed regarding the violation of their fundamental rights in the city of Kyiv and medical and preventive institutions of the Kyiv region. Evaluating the violation of the rights of health care workers, it was found that every fifth medical worker notes the violation of his rights by patients, which is 70%, and by health care institutions – 25%; from colleagues – 3%; the other 2% refrained from answering.

The results. As of January 1, 2024, according to the statistical data of the National Health Service of Ukraine, it is stated that from January 1, 2022 to December 31, 2023 in Ukraine: the number of specialist doctors increased by 5.2% (+4667), by 4.9% (+1280) – primary care physicians (PHC), by 6.7% (+9961) – secondary medical personnel [1]. Thus, the number of medical workers (doctors, middle and junior staff (without pharmacists)) in the Electronic Health Care System as of January 1, 2022 was more than 288000, as of January 1, 2024 – 345000, and medical institutions – 7,393. In July 2023, the number of medical workers was already 396000, and the number of medical institutions was 6559. Whereas in December, the number of medical workers increased to almost 520000, and medical institutions – to 8444 [2].

Conclusions. In order to improve the protection of the rights of healthcare workers, it is necessary to implement at the legislative level the concept of medical neutrality, which should apply in all democratic countries, regardless of the situations that arise in society. The authors formulated the main principles of medical neutrality, in particular: protection of medical workers, patients, health care institutions and other medical formations, medical vehicles from attacks or from illegal interference; free access to medical care, in particular treatment, as well as necessary medicines and medical devices; humane treatment of the entire civilian population; lack of discrimination in the treatment of the sick or injured; observance of the rights of patients, in particular, to keep a secret about the state of health, to refuse treatment.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1.2024.15
ARTICLE PDF

References

Krechetova D. (2023). NSZU stverdzhuie, shcho v Ukraini pobilshalo likariv i medpersonalu pid chas viiny [NSZU stverdzhuie, shcho v Ukraini pobilshalo likariv i medpersonalu pid chas viiny]. Available from: https://life.pravda.com.ua/authors/6240d83504681/

Piven V. (2023). Elektronnoi systemy okhorony zdorovia [Piven V. Electronic health care system]. Available from: https://life.pravda.com.ua/columns/2023/01/17/252380/ [in Ukrainian].

Radchenko O. Yu., Feshchuk K. O. (2021). Zakhyst prav medychnykh pratsivnykiv v umovakh pandemii (COVID-19) v Ukraini [Protection of the rights of healthcare workers in the context of the pandemic (COVID-19) in Ukraine]. Available from: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/10653/10009 [in Ukrainian].

Strelchenko O., Lychenko I., Shevchenko L. (2018). Doctrinal characteristic of public of medicines as fundamental element of state financial guarantees for the pharmaceutical sphere. Baltic Journal of Economic Studies, 5 (4), 338-343. Available from: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/578 [in Baltics].

Strelchenko O.H. (2019). Rehuliuvannia sfery obihu likarskykh zasobiv v Ukraini: administratyvno-pravove doslidzhennia [Regulation of the sphere of circulation of medicines in Ukraine: administrative and legal research]. K.: Vydavnychyi tsentr «Kafedra», 400.

Strelchenko O. H. (2020). Publichne administruvannia sferoiu obihu likarskykh zasobiv: administratyvno-pravove doslidzhenniaa [Public Administration in the Sphere of Circulation of Medicines: Administrative and Legal Research]. LAP LAMBERT Academic Publishing. 452.

Mezhdunarodnыi kodeks medytsynskoi эtyky. Pryniat 3-y Heneralnoi assambleei VMA, London, Anhlyia, oktiabr 1949 h., vnesenы popravky 22-y Vsemyrnoi medytsynskoi assambleei, Sydnei, Avstralyia, avhust 1968 h., 35-y Vsemyrnoi medytsynskoi assambleei, Venetsyia, Ytalyia, oktiabr 1983 h. [International Code of Medical Ethics. Adopted by the 3rd General Assembly of the WMA, London, England, October 1949, amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968, 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983]. Available from: https:// medicallaw.org.ua/uploads/media/Mijn_Stand_3.pdf [in Italy].

Zhamardiy, V., Shkola, O., Okhrimenko, I., Strelchenko, O., Aloshyna, A., Opanasiuk, F., Griban, G., Yahodzinskyi, V., Mozolev, O., Prontenko, K., (2020). Checking of the methodical system efficiency of fitness technologies application in students physical education [Checking of the methodical system efficiency of fitness technologies application in students physical education]. Wiadomości Lekarskie - Wiadomości Lekarskie, 73 (2), 332-341. doi: 10.36740/WLek202002125. http://wiadlek.pl/ [in Portland].

Strelchenko O., Okhrimenko I., Martynenko D. (2022). Character of public administration by the digitalization process during health care virtualization [Character of public administration by the digitalization process during health care virtualization]. Journal of law and political sciences scientific and academy journal - Journal of law and political sciences scientific and academy journal, 33, 277-288. Available from: http://journal-law.com/ [in Jordan].

Strelchenko O., Okhrimenko S., Pavlov D. (2020). The Role of the Institute of Medical Law in the Postmodern Society [The Role of the Institute of Medical Law in the Postmodern Society.]. Postmodern Openings - Postmodern Openings, 11. Available from: https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3088 [in Romanian].

Strelchenko O. H., Huz K.Iu. Bukhtiiarova I.H., Bukhtiiarov O.A. (2022). Reabilitatsiia osib, yaki maiut pravo na medychne obsluhovuvannia v zakladakh okhorony zdorovia MVS Ukrainy: teoretyko-pravova kharakterystyka [Rehabilitation of Persons Entitled to Medical Care in Health Care Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: Theoretical and Legal Characteristics]. Pravova pozytsiia (pravonastupnyk naukovoho zhurnalu «Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: «Pravo»). 2 (35), 22-26. Available from: https://legal-position24.com/

Biduchak A. (2023). Pravovyi zakhyst medychnoho pratsivnyka u konflikti z patsiientom [Legal protection of a medical worker in conflict with a patient]. Available from: https://www.bsmu.edu.ua/blog/pravovyj-zahyst-medychnogo-praczivnyka-u-konflikti-z-pacziyentom/ [in Ukrainian].

Lytvynenko A. (2023). Chy v sudovii praktytsi ye chyslennymy vypadky zvernennia za zakhystom prav patsiienta? [Are there numerous cases of applying for the protection of the patient's rights in judicial practice?]. Available from: https://www.hsa.org.ua/blog/ci-v-sudovii-praktici-je-cislennimi-vipadki-zvernennia-za-zaxistom-prav-pacijenta

Makarenko O.M., Kryzyna N.P. (2021). Sut pravoporushennia ta vidpovidalnosti pratsivnykiv zakladiv okhorony zdorovia [The essence of the offense and the responsibility of employees of health care institutions]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 19, 94-101. Available from: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2021/18.pdf [in Ukrainian].

Pro zakhyst tsyvilnoho naselennia pid chas viiny [On the Protection of the Civilian Population in Time of War]: Zhenevska Konventsiia vid 12 serpnia 1949 roku (ratyf. Ukrainoiu 03.07.1954 p.). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#n90 [in Ukrainian].

Senyuta I. (2022). Public Health Law and the War in Ukraine: Present and Lessons for the Future [Public Health Law and the War in Ukraine: Present and Lessons for the Future]. Available from: https://www.hsa.org.ua/blog/public-health-law-and-the-war-in-ukraine-present-and-lessons-for-the-future [in Ukrainian].

Rassel K., Kanem N., Hebreiesus T. A. (2022). Prekratyt napadenyia na obúektû zdravookhranenyia v Ukrayne : Sovmestnoe zaiavlenye YuNYSEF, YuNFPA y VOZ. [Stop attacks on health facilities in Ukraine : Sovmestnoe zaiavlenye YuNYSEF, YuNFPA y VOZ]. 13 marta 2022 h. Available from: https://www.who.int/ru/news/item/13-03-2022-stop-attacks-on-health-care-in-ukraine [in Ukrainian].

Strelchenko O., Okhrimenko I., Kislitsyna I. (2023). Administrative and legal regulation of distance and blended learning during the covid-19 pandemic [Administrative and legal regulation of distance and blended learning during the covid-19 pandemic]. Journal of law and political sciences scientific and academy journal, 36, 10-26. Available from: http://journal-law.com/ journallaw1@yahoo.co). [in Ukrainian].

Strelchenko O. H. Skoryk V. O. (2020). Mekhanizm publichnoho administruvannia u imunoprofilaktychnii sferi [Mechanism of public administration in the field of immunoprophylaxis]. «Visegrad Journal on Human Rights», 3, 173-179. Available from: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5430/1/4889_IR.pdf

Batyuk O. V. Dotrymannya prav lyudyny v umovakh voyennoho stanu: mizhnarodno-pravovyy zakhyst / O. V. Batyuk // Prava lyudyny v period zbroynykh konfliktiv : Zb. materialiv Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi prysvyach. 25-richchyu Natsionalʹnoho universytetu «Odesʹka yurydychna akademiya» (m. Odesa, 18 lystopada 2022 r.) / Nats. un-t «Odesʹka yurydychna akademiya» ; kaf. mizhnarodnoho ta yevropeysʹkoho prava NU «OYUA» : u 2 t. – Odesa, 2022. - S. 339-343 Available from: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/24291 [in Ukrainian].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.