КЛІНІЧНЕ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19. «ЖИВА» КЛІНІЧНА НАСТАНОВА (2021)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ І КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

КЛІНІЧНЕ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19 «ЖИВА» КЛІНІЧНА НАСТАНОВА

2021

DOI: https://doi.org/10.31612/covid

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF

РЕЗЮМЕ. У відповідь на виклики, зумовлені пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні відбулись необхідні законодавчі зміни, гармонізовані до міжнародних підходів, які в свою чергу зумовили суттєві зміни практики надання медичної допомоги. Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 539-IX, наказ Міністерства охорони здоров‘я України «Про затвердження Порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.06.2020 р. № 1482, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 липня 2020 р. за № 641/34924, встановлюють умови застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування (off label), та незареєстрованих лікарських засобів, що рекомендовані відповідними офіційними органами поза межами України для лікування COVID-19. На виконання законодавчих актів були розроблені, затверджені та оновлюються в установленому порядку Стандарт екстреної медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", Стандарти медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", Стандарт фармацевтичної допомоги "Коронавірусна хвороба" (COVID-19)"; Протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Водночас з метою надання допомоги лікарю і пацієнту в прийнятті раціонального рішення в різних клінічних ситуаціях підготовлена клінічна настанова «КЛІНІЧНЕ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19. «ЖИВА» КЛІНІЧНА НАСТАНОВА» - документ, що містить систематизовані положення стосовно медичної та медико-соціальної допомоги, розроблені з використанням методології доказової медицини на основі підтвердження їх надійності та доведеності. За основу даної клінічної настанови використано настанову ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» (27.05.2020), доповнену положеннями інших документів ВООЗ, а також клінічних настанов Великої Британії, Бельгії, США та Австралії. Ця настанова як живий орієнтир, нововведення ВООЗ, зумовлене нагальною потребою у глобальній співпраці, щоб забезпечити надійні дані та вказівки, які з’являються в світі відповідно до результатів численних рандомізованих клінічних випробувань за темою COVID-19. Клінічна настанова відображує послідовність отримання доказових даних щодо лікування COVID-19 в світі під час пандемії, на підставі яких формувалась стратегія лікування залежно від стадій захворювання, обгрунтовувались рішення щодо включення та виключення лікарських засобів у протоколі надання медичної допомоги для лікування COVID-19, буде оновлюватись в подальшому.

Ключові слова: коронавірусна хвороба (COVID-19), клінічна настанова.


РЕЗЮМЕ. В ответ на вызовы, обусловленные пандемией коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине проведены необходимые законодательные изменения, гармонизированные с международными подходами, которые в свою очередь обусловили существенные изменения практики оказания медицинской помощи. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 539-IX, приказ Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении Порядка назначения и применения лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)» от 30.06.2020 № 1482, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 8 июля 2020 р. за № 641/34924, устанавливают условия применения зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения (off label), и незарегистрированных лекарственных средств, рекомендованных соответствующими официальными органами за пределами Украины для лечения COVID-19. Во исполнение законодательных актов были разработаны, утверждены и обновляются в установленном порядке Стандарт экстренной медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)", Стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)", Стандарт фармацевтической помощи "Коронавирусная болезнь (COVID- 19)"; Протокол« Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) ».

В то же время с целью оказания помощи врачу и пациенту в принятии рационального решения в различных клинических ситуациях подготовлена клиническая настанова «КЛИНИЧЕСКОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19. «ЖИВАЯ» КЛИНИЧЕСКАЯ НАСТАНОВА» - документ, содержащий систематизированные положения о медицинской и медико-социальной помощи, разработанные с использованием методологии доказательной медицины на основе подтверждения их надежности и доказанности. В качестве прототипа данной клинической настановы использовано настанову ВОЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» (27.05.2020), дополненную положениями других документов ВОЗ, а также клинических руководств Великобритании, Бельгии, США и Австралии. Эта настанова как живой ориентир, нововведение ВОЗ, обусловлено насущной потребностью глобального сотрудничества, чтобы обеспечить надежные данные и указания, которые появляются в мире согласно результатам многочисленных рандомизированных клинических исследований по теме COVID-19. Клиническая настанова отображает последовательность получения доказательных данных по лечению COVID-19 в мире во время пандемии, на основании которых формировалась стратегия лечения в зависимости от стадий заболевания, обосновывались решения о включении и исключении лекарственных средств в протокол оказания медицинской помощи для лечения COVID-19, будет обновляться в дальнейшем.

Ключевые слова: коронавирусная болезнь (COVID-19), клиническая настанова.