РЕЗУЛЬТАТИ ПРОТИФІБРОТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В+С
ARTICLE PDF

Ключові слова

хронічний гепатит В С
фіброз печінки
прогноз
алельний поліморфізм генів цитокінів TNFα (rs1800620)
IL-10 (rs1800896)
IL-4 (rs2243250)
протифібротична терапія
Bicyclol

Як цитувати

Усиченко, К. (2023). РЕЗУЛЬТАТИ ПРОТИФІБРОТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В+С. Клінічна та профілактична медицина, (3), 45-51. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.06

Анотація

Сучасні схеми противірусної терапії хворих на хронічні вірусні гепатити забезпечують або тривале пригнічення реплікації збудника (наприклад, аналоги нуклеозидів при хронічному гепатитів В), або повну елімінацію вірусу (як препарати прямої противірусної дії при хронічному гепатиті С). Але противірусні засоби не справляють суттєвого впливу на повне відновлення біохімічних процесів та попередження подальшого прогресу морфологічних змін печінки. Все вище зазначене спонукає до продовження пошуку нових терапевтичних стратегій, які пов'язані зі впливом на процеси фіброгенезу.

Метою роботи є оцінка можливості впливу препарату «Bicyclol» на фібротичні зміни у хворих на хронічний гепатит В+С з використанням неінвазивної шкали швидкості фіброзоутворення.

Матеріали і методи

Проведено обстеження в динаміці 62 хворих на хронічний гепатит В+С (ХГВ+С). Всім хворим була призначена тривала противірусна терапія (пегільований інтерферон 48 тижнів). В основній групі (І група) хворим на ХГВ+С після завершення противірусного лікування інтерфероном призначали препарат «Bicyclol», а контрольна група (ІІ група) –дотримувалася принципів правильного харчування та приймала традиційні гепатопротектори. На підставі виявлених кореляційних зв'язків було запропоновано неінвазивну шкалу для оцінки індивідуального ризику швидкості прогресування фіброзу печінки.

Результати дослідження

На фоні застосування противірусної схеми лікування у більшості хворих на ХГВ+С спостерігалась нормалізація показників цитолізу, але у деяких хворих вона була нетривалою. Лікування препаратом «Bicyclol» сприяло подальшому зниженню показників цитолізу, у переважної більшості хворих на ХГВ+С активність АлАТ та АсАТ досягла верхньої границі норми. У хворих на ХГВ+С, які отримували тільки базисне лікування без протифібротичного компонента, спостерігалась тенденція до збереження підвищеного рівня трансаміназ.

Висновки.

Таким чином, використання гепатопротектора «Bicyclol» протягом 12 місяців забезпечує зниження цитолізу в печінці, супроводжується зменшенням виразності фіброзу, а у деяких пацієнтів - зворотним його розвитком. Застосування запропонованої прогностичної шкали дозволяє оцінити необхідність раннього призначення протифібротічної терапії.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.06
ARTICLE PDF

Посилання

Tsentr hromadskoho zdorovia MOZ Ukrainy. Zvit za rezultatamylikuvannia virusnykh hepatytiv v 2020 rotsi [Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine. Report on the results of viral hepatitis treatment in 2020] [in Ukrainian]. https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/A4_zvit_gepatit1021_online_zamina.pdf (Date of application: 24.01.2021)

European association for study of the liver. (2017). EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. J. Hepatology, (67), 370-398.

Fedorchenko S.V. (2018). Koynfektsyia HCV/HBV: monohrafyia. [HCV/HBV co-infection: monograph.] Kyiv: VSY "Medicine"; 120. [in Ukrainian].

Gerasun B.A., Gerasun O.B., Kryzhanovska M.A. (2011). Patohenetychni mekhanizmy tryvaloi persystentsii virusu hepatytu В. [Pathogenetic mechanisms of long-term persistence of hepatitis B virus]. Hepatology, (1), 14-25. [in Ukrainian].

Golubovskaya O.A., Merkulova Yu.V., Nosalskaya T.N. (2015) Bytsyklol. Mekhanyzmы realyzatsyy klynycheskoho эffekta. Farmakodynamyka. Klynycheskaia farmakolohyia. Obzor mnohotsentrovыkh klynycheskykh yssledovanyi Farmakodynamyka. Klynycheskaia farmakolohyia. Obzor mnohotsentrovыkh klynycheskykh yssledovanyi. [Bicyclol. Mechanisms of realization of the clinical effect. Pharmacodynamics. Clinical pharmacology. Overview of multicenter clinical studies Pharmacodynamics. Clinical pharmacology. Overview of multicenter clinical studies]. 61 Р. [in Ukrainian].

Gospodarskyi I.Ya., Gavrilyuk N.M., Prokopchuk O.V. (2017). Porivnialna efektyvnist protyfibroznoi terapii u khvorykh na khronichnyi hepatyt S do i pislia zavershennia protyvirusnoi terapii. [Comparative effectiveness of antifibrotic therapy in patients with chronic hepatitis C before and after completion of antiviral therapy]. Hepatology. (1), 53-60. [in Ukrainian].

Minwan Hu, Yang Li, Feng You [et all] (2020). Comparison and identification of metabolic profiling of bicyclol in rats, dogs and humans in vitro and in vivo. Eur. J. Pharm. Sci, (154), 105518. doi: 10.1016/j.ejps.2020.105518.

Lioznov D.A., Geyvaidova N.Y., Morozov V.G. (2014). Otsinka efektyvnosti oryhinalnoho hepatoprotektornoho preparatu Bitsyklol u khvorykh na khronichnyi hepatyt S. [Evaluation of the effectiveness of the original hepatoprotective drug Bicyclol in patients with chronic hepatitis C.]. Ukrainian medical journal, (6), 14-17. [in Ukrainian].

Zhang Y., Xie Y., Zhang Y. [et all] (2016). Hepatitis B patients exhibiting mild alanine aminotransferase elevation: A comparative analysis of treatment with and without Bicyclol tablets. Biomed Rep, 5(5), 595–600. doi: 10.3892/br.2016.765.

Naqiong W., Liansheng W., Zhanying H. [et all] (2017). A Multicenter and Randomized Controlled Trial of Bicyclol in the Treatment of Statin-Induced Liver Injury. Med Sci Monit, (23), 5760–5766. doi: 10.12659/msm.904090

Usychenko K. M., Usychenko O. M. (2020). Model prognozirovaniya progressirovaniya fibroza pecheni na osnovanii biohimicheskih i geneticheskih kriteriev u bolnyih hronicheskim gepatitom S. [Model of prediction of liver fibrosis progression based on biochemical and genetic criteria in patients with chronic hepatitis C]. Georgian medical news, 1 (308), 63-67. [in Russian]

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.